Informácie

CK Wanderer * Tel.: 0905 947 833 ˙ 0903 956 414 * E-Mail: info@wanderer.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi objednávateľom zájazdu na strane jednej a cestovnou kanceláriou Wanderer, s.r.o., so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO 36360554, zapísanou na obchodnom registri Okr. súd Ba 1, Oddiel: Sro, Vložka: 40643/B (ďalej len „CK Wanderer” alebo „cestovná kancelária”), na strane druhej (ďalej len „VOP”). VOP sú platné pre všetky zájazdy a služby cestovného ruchu obstarávané CK Wanderer na základe zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len „zmluva o zájazde”), pokiaľ nie je cestovnou kanceláriou písomnou formou inak stanovený, či vopred dohodnutý, rozsah vzájomných práv a povinností. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zájazde uzavretej medzi objednávateľom a CK Wanderer.

 

Čl. I.

Zmluva o zájazde a jej účastníci

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu založeného zmluvou o zájazde sú:

a) objednávateľ zájazdu (zákazník) -osoba, ktorá uzatvorí s cestovnou kanceláriou zmluvu o zájazde a/alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva o zájazde uzatvorila a/alebo osoba, na ktorú sa zájazd previedol za podmienok podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ,

b) obstarávateľ zájazdu – CK Wanderer, ktorá organizuje, ponúka a predáva zájazdy a služby cestovného ruchu na základe zmluvy o zájazde (ďalej len „zájazd”).

2. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a CK Wanderer vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde, t.j. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o zájazde a jej potvrdením zo strany CK Wanderer, prípadne jej splnomocneným zástupcom.

3. V mene maloletých osôb a iných osôb, za ktorých koná zákonný zástupca, podpisuje zmluvu o zájazde ich zákonný zástupca. Vo vzťahu k osobám, v ktorých prospech sa zmluva o zájazde uzatvára, osoba podpisujúca zmluvu o zájazde v ich mene vyhlasuje, že je riadne splnomocnená uzavrieť v ich mene zmluvu o zájazde, na základe ktorej nadobúdajú postavenie objednávateľa zájazdu; v opačnom prípade je cestovná kancelária oprávnená od podpísanej osoby požadovať, aby splnila povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde, VOP a zákona, alebo nahradila škodu, ktorá cestovnej kancelárii vznikne. Ak je objednávateľom právnická osoba, uzatvára zmluvu o zájazde v prospech fyzických osôb v zmluve o zájazde uvedených alebo oznámených cestovnej kancelárii v súlade s týmito VOP. Fyzické osoby, v prospech ktorých právnická osoba uzatvorila zmluvu o zájazde nadobúdajú postavenie objednávateľa okamihom prejavenia súhlasu so zmluvou o zájazde. Súhlas môže byť prejavený výslovne alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o prejave vôle fyzickej osoby. Osoby mladšie ako 15 rokov a osoby, ktorých zdravotný stav to vyžaduje sa môžu zúčastniť zájazdu len v sprievode zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov.

4. Ak je objednávateľov viac a zo zmluvy o zájazde, týchto VOP, zákona alebo povahy práva a povinnosti nevyplýva niečo iné, sú objednávatelia oprávnení a povinní zo všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde, týchto VOP alebo zákona, spoločne a nerozdielne.

5. Uzavretím zmluvy o zájazde sa CK Wanderer zaväzuje, že objednávateľovi obstará vopred ponúkaný zájazd ako aj všetky dohodnuté služby cestovného ruchu v rozsahu a kvalite dohodnutej medzi účastníkmi zmluvného vzťahu a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť riadne a včas dohodnutú cenu zájazdu.

 

Čl. II

Cena zájazdu a platobné podmienky

1. Cena obstaraného zájazdu je stanovená písomnou dohodou medzi objednávateľom a CK Wanderer, pričom záväzná dohodnutá cena zájazdu je uvedená v zmluve o zájazde. Ceny uvedené v katalógoch, cenníkoch a ostatných materiáloch CK Wanderer sú orientačné, tieto sú platné k dátumu uvedenému v predmetných materiáloch CK Wanderer.

2. CK Wanderer je oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,

b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,

c) zmene kurzu EUR použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu, pričom nie je rozhodné, či zo strany objednávateľa došlo k úhrade celkovej sumy ceny zájazdu alebo len stanovenej zálohy.

3. Prípadné zvýšenie ceny zájazdu bude uskutočnené o čiastku zodpovedajúcu hodnote, o ktorú sa zvýši cena zájazdu podľa ods. 2 písm. a) a b) tohto článku VOP, resp. o čiastku zodpovedajúcu navýšeniu menového kurzu EUR použitého pre stanovenie ceny zájazdu nad hodnotu 5%. Písomné oznámenie o zvýšení ceny zájazdu je CK Wanderer povinná odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak CK Wanderer nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

4. Objednávateľovi vzniká právo na poskytnutie dohodnutých služieb len po zaplatení celej sumy dohodnutej ceny zájazdu.

5. Pokiaľ nie je medzi účastníkmi zmluvného vzťahu písomne dohodnuté inak, je objednávateľ povinný zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu nasledovne:

a) sumu vo výške najmenej 50 % z dohodnutej ceny zájazdu pri uzavretí zmluvy o zájazde, najneskôr však do 5 (piatich) dní od jej uzavretia; a zostávajúcu časť dohodnutej ceny zájazdu najneskôr do 6 týždňov pred začatím zájazdu.

b) v prípade, ak je zmluva o zájazde uzavretá v lehote kratšej ako 6 týždňov pred začatím zájazdu, je objednávateľ povinný uhradiť celú sumu dohodnutej ceny zájazdu najneskôr pri uzavretí zmluvy o zájazde.

6. Cenu zájazdu je objednávateľ oprávnený uhradiť v hotovosti k rukám CK Wanderer, resp. jej splnomocneného zástupcu alebo bezhotovostným prevodom na účet CK Wanderer, vedený v Tatra banka, a.s., č. účtu: 2626727286/1100, špecifický symbol: 0308, variabilný symbol: číslo zmluvy o zájazde alebo rodné číslo objednávateľa. Cena zájazdu sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet CK Wanderer k jej voľnej dispozícií. CK Wanderer je bezodkladne po úhrade ceny zájazdu povinná vydať objednávateľovi doklad o zaplatení ceny zájazdu.

7. V prípade, ak objednávateľ riadne a včas neuhradí cenu zájazdu v súlade s ods. 5 a 6 tohto článku VOP, je CK Wanderer oprávnená odstúpiť od zmluvy o zájazde a objednávateľ je povinný zaplatiť CK Wanderer zmluvnú pokutu v zmysle týchto VOP, resp. zmluvy o zájazde.

8. Ak nie je medzi účastníkmi zmluvného vzťahu dohodnuté inak, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu zájazdu, ako aj prípadné zmluvné pokuty v súlade s týmito VOP aj za osoby, v prospech ktorých sa zmluva o zájazde uzatvorila, a to aj v prípade, ak sa vyhlásenie objednávateľa podľa čl. I ods. 2 o splnomocnení uzavrieť v ich mene zmluvu o zájazde ukáže ako nepravdivé, alebo ak sa ktorákoľvek osoba, v prospech ktorej sa zmluva o zájazde uzatvorila, nezúčastnila zájazdu.

9. Ak nie je medzi účastníkmi zmluvného vzťahu dohodnuté inak, v prípade, ak objednávateľom je právnická osoba, je objednávateľ (právnická osoba) povinný zaplatiť cenu zájazdu, ako aj prípadné zmluvné pokuty v súlade s týmito VOP aj za fyzické osoby, v prospech ktorých sa zmluva o zájazde uzatvorila, a to aj v prípade, ak sa ktorákoľvek z fyzických osôb, v prospech ktorej sa zmluva o zájazde uzatvorila, nezúčastnila zájazdu.

 

Čl. III.

Práva a povinnosti objednávateľa zájazdu

1. Medzi základne práva objednávateľa patrí najmä:

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb,

b) právo na poskytnutie informácii zo strany CK Wanderer o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú cestovnej kancelárii známe, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve o zájazde alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný,

c) právo byť v dohodnutých alebo zákonom stanovených lehotách informovaný o všetkých zmenách týkajúcich sa zmluvne dohodnutých služieb,

d) právo odstúpiť od zmluvy o zájazde v súlade s týmito VOP a zákonom,

e) právo na reklamáciu v súlade s týmito VOP a zákonom,

f) právo v stanovej lehote písomne oznámiť CK Wanderer, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení,

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

a) povinnosť riadne a včas uhradiť zmluvne dohodnutú cenu zájazdu,

b) povinnosť poskytnúť CK Wanderer potrebnú súčinnosť k riadnemu obstaraniu a zabezpečeniu zmluvne dohodnutých služieb,

c) povinnosť poskytnúť CK Wanderer požadované údaje, bezodkladne oznámiť a preukázať zmeny týchto údajov a predložiť doklady požadované cestovnou kanceláriou,

d) povinnosť v stanovenej lehote písomne oznámiť CK Wanderer rozhodnutie, či v zmysle čl. V. VOP so zmenou zmluvy o zájazde súhlasí alebo či od zmluvy o zájazde odstupuje,

e) povinnosť zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov a osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje sprievod a dohľad zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov,

f) povinnosť prevziať od CK Wanderer doklady potrebné na čerpanie dohodnutých služieb,

g) povinnosť v priebehu trvania zájazdu dodržiavať colné, pasové, dopravné, bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické a iné právne predpisy štátov, do ktorých cestuje,

h) povinnosť splniť si očkovacie a ďalšie zdravotnícke povinnosti pri cestách do štátov, pre ktoré sú tieto povinnosti stanovené,

i) povinnosť riadne a včas si uplatniť oprávnené nároky voči dodávateľom služieb alebo u povereného zástupcu CK Wanderer podľa týchto VOP,

j) povinnosť dodržiavať pokyny povereného zástupcu CK Wanderer, delegáta, sprievodcu, dodávateľa služieb, dodržiavať stanovený program zájazdu a pri individuálnom programe informovať povereného zástupcu CK Wanderer o plánovanej trase a programe,

k) povinnosť chovať sa v priebehu trvania zájazdu tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku CK Wanderer, ani ku škodám na zdraví a majetku ostatných osôb zúčastnených na zájazde, dodávateľov a tretích osôb.

3. Objednávateľ, ktorý je právnickou osobou alebo objednávateľ, ktorý uzavrel zmluvu o zájazde v prospech tretích osôb, je povinný zabezpečiť splnenie povinností uvedených v týchto VOP aj zo strany fyzických osôb, v prospech ktorých sa zmluva o zájazde uzatvorila.

 

Čl. IV.

Práva a povinnosti cestovnej kancelárie

1. Medzi základné povinnosti CK Wanderer patrí najmä:

a) najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve o zájazde alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, a to najmä:

spresnenie údajov obsiahnutých v zmluve o zájazde,

podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba,

meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu cestovnej kancelárie, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu,

všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytovanie obstaraných služieb (napríklad letenku, poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania, doklad pre zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu na poskytnutie fakultatívnych výletov).

b) v prípade, ak je zmluva o zájazde uzatvorená v čase kratšom ako sedem dní pred začatím zájazdu je CK Wanderer povinná splniť si povinnosti podľa ods. 1 písm. a) tohto článku VOP pri uzatváraní zmluvy o zájazde.

2. CK Wanderer nie je povinná obstarať ani poskytnúť objednávateľovi, ani osobám, v prospech ktorých sa zmluva o zájazde uzatvorila, žiadne ďalšie plnenia nad rámec tých, ktoré boli vopred dohodnuté a zaplatené.

 

Čl. V.

Zmena účastníka, zmena dohodnutých služieb

1. Pred začatím zájazdu môže objednávateľ písomne oznámiť CK Wanderer, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť len v lehote do 30 dní pred začatím zájazdu, pričom oznámenie musí obsahovať vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou o zájazde a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom.

2. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK Wanderer v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade zájazdu s leteckou dopravou môže v dôsledku zmeny objednávateľa dôjsť k navýšeniu ceny zájazdu (letenky) o náklady predstavujúce storno poplatok účtovaný leteckou spoločnosťou v súvislosti so zrušením letenky na meno pôvodného objednávateľa, a to vo výške určenej danou leteckou spoločnosťou, a zároveň o cenu novej letenky vystavenej na meno nového objednávateľa, ktorá môže byť vyššia ako bola cena pôvodnej letenky. Objednávateľ zároveň berie na vedomie, že v prípade, ak letecká spoločnosť, ktorá zabezpečuje dopravu na zájazd, umožňuje realizovať zmenu letenky v súvislosti so zmenou objednávateľa výlučne spôsobom zrušenia pôvodnej letenky a zakúpenia novej letenky, a v čase zmeny objednávateľa nebude už mať v predaji žiadne letenky na zájazd, pričom nebude v možnostiach CK Wanderer zabezpečiť dopravu nového objednávateľa prostredníctvom inej leteckej spoločnosti, je nový objednávateľ povinný zabezpečiť si dopravu na zájazd individuálne. V prípade, ak nový objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nevyužije dohodnutú službu, má sa za to, že od zmluvy odstúpil a CK Wanderer vzniká právo na zmluvnú pokutu vo výške 100% z ceny zájazdu a letenky, resp. storno poplatku a ďalších nákladov súvisiacich s jej zrušením.

3. V prípade, ak CK Wanderer je nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy o zájazde, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy o zájazde. Ak navrhovaná zmena zmluvy o zájazde vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť.

4. Za podstatnú podmienku zmluvy o zájazde sa nepovažuje zmena ubytovacieho zariadenia v cieľovom mieste, ak je obstarané ubytovanie a iné služby s tým spojené v rovnakej alebo vyššej kvalite; zmena stravovacieho programu zájazdu, nezabezpečenie sprievodcu alebo delegáta cestovnej kancelárie, leteckej spoločnosti, typu lietadla, trasy a času letu z dôvodov, za ktoré CK Wanderer nezodpovedá alebo vzniknú zásahom vyššej moci.

5. Ak CK Wanderer navrhne zmenu zmluvy o zájazde podľa ods. 3, má objednávateľ právo rozhodnúť, či so zmenou zmluvy o zájazde súhlasí alebo či od zmluvy o zájazde odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Objednávateľ je povinný dané rozhodnutie písomne oznámiť CK Wanderer v lehote určenej cestovnou kanceláriou v návrhu zmeny, v opačnom prípade sa má za to, že objednávateľ so zmenou súhlasí.

6. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o zájazde z dôvodu jej podstatnej zmeny, objednávateľ má právo žiadať, aby mu CK Wanderer na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve o zájazde, za podmienky, že je v možnostiach CK Wanderer takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK Wanderer povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

7. Ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, CK Wanderer bezodkladne vráti objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy o zájazde, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK Wanderer žiadne zmluvné pokuty.

8. CK Wanderer si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvy o zájazde, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu (v prípade ponúkaných katalógových zájazdov určený v percentuálnej obsadenosti každého letu na 80 %) alebo v iných prípadoch, ak je obstaranie zájazdu pre cestovnú kanceláriu ekonomicky neúnosné, alebo v prípade udalostí, ktorým nie je možné zabrániť a ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

 

Čl. VI.

Odstúpenie od zmluvy o zájazde, zmluvné pokuty

1. Cestovná kancelária môže pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, ktoré boli zmluvne dohodnuté.

2. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím zájazdu, a to:

a) bez uvedenia dôvodu,

b) ak nesúhlasí s návrhom zmeny zmluvy o zájazde, v zmysle čl. V. VOP,

c) z dôvodu porušenia povinností CK Wanderer, ktoré sú určené zmluvou o zájazde alebo zákonom.

3. Oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde je objednávateľ povinný oznámiť písomne, a to formou záznamu spísaného v sídle CK Wanderer alebo doručením doporučenou poštou, alebo iným preukázateľným spôsobom na adresu cestovnej kancelárie. Odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa je účinné dňom, kedy došlo k doručeniu oznámenia objednávateľa o odstúpení od zmluvy o zájazde CK Wanderer.

4. Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy objednávateľa porušenie povinností CK Wanderer, ktoré sú určené zmluvou o zájazde alebo zákonom, alebo ak CK Wanderer odstúpi od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť cestovnej kancelárii skutočne vzniknuté náklady, najmenej však zmluvné pokuty vo výške určenej v ods. 5 tohto článku VOP, ak nie je v zmluve o zájazde uvedené inak, pričom CK Wanderer je povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy o zájazde.

5. Výška zmluvnej pokuty v zmysle ods. 4 tohto článku VOP, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť CK Wanderer, je určená podľa počtu dní zostávajúcich do začatia zájazdu:

a) 60 až 46 dní …………………………….. 20% z ceny zájazdu a letenky,

b) 45 až 31 dní …………………………….. 40% z ceny zájazdu a letenky,

c) 30 až 16 dní …………………………….. 60% z ceny zájazdu a letenky,

d) 15 až 7 dní ………………………………. 80% z ceny zájazdu a letenky,

e) 6 a menej dní ………………………….. 100% z ceny zájazdu a letenky.

Do počtu dní zostávajúcich do začatia zájazdu sa nezapočítava deň odchodu alebo nástupu na zájazd. Právo CK Wanderer na náhradu škody uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknuté.

V prípade, ak zmluva o zájazde obsahuje iné určenie výšky zmluvných pokút, je pre účastníkov zmluvného vzťahu záväzná úprava obsiahnutá v konkrétnej zmluve o zájazde.

6. V prípade, ak objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nevyužije dohodnutú službu, má sa za to, že od zmluvy odstúpil a CK Wanderer vzniká právo na zmluvnú pokutu vo výške 100% z ceny zájazdu a letenky. Cena zájazdu nezahŕňa osobitné zľavy poskytnuté cestovnou kanceláriou a zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemských a zahraničných dodávateľov služieb. CK Wanderer je oprávnená započítať zmluvnú pokutu v zmysle týchto VOP voči objednávateľom uhradenej ceny zájazdu, resp. jej častí.

7. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy o zájazde porušenie povinností CK Wanderer určené zmluvou o zájazde alebo zákonom, CK Wanderer bezodkladne vráti objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy o zájazde, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK Wanderer žiadne zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

8. Ak CK Wanderer odstúpi od zmluvy o zájazde z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK Wanderer na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve o zájazde, za podmienky, že je v možnostiach CK Wanderer takýto zájazd ponúknuť.

9. Pri uzatvorení zmluvy podľa odseku 8 tohto článku VOP sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy o zájazde považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, CK Wanderer tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vráti.

10. Ak CK Wanderer zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.

 

Čl. VII.

Reklamácia a zodpovednosť za škodu

1. CK Wanderer zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o zájazde bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK Wanderer, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK Wanderer, o čom je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK Wanderer (reklamačný protokol).

2. V prípade, ak CK Wanderer nesplní povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde alebo zo zákona riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne u CK Wanderer bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde, inak právo zaniká. Podmienkou uplatnenia nárokov pri chybne poskytnutej službe je povinnosť objednávateľa predložiť písomný záznam (reklamačný protokol) spísaný podľa odseku 1 tohto článku VOP.

3. V prípade, ak CK Wanderer po začatí zájazdu neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva o zájazde zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

4. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve o zájazde, je CK Wanderer povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

5. Ak služby podľa odseku 4 tohto článku VOP nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je CK Wanderer povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, ak súčasťou zájazdu je aj doprava, je CK Wanderer povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je CK Wanderer povinná vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

6. CK Wanderer sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy o zájazde alebo porušením povinností vtedy, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená:

a) objednávateľom,

b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu,

c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

7. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ako ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

8. Ak v dôsledku porušenia alebo nesplnenia povinností stanovených právnymi predpismi platných a účinných v mieste pobytu bude objednávateľ z krajiny alebo miesta pobytu vyhostený alebo bude voči nemu uplatnené iné preventívne alebo sankčné opatrenie, nemá voči CK Wanderer právo na náhradu akejkoľvek škody, nákladov alebo inej ujmy, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.

9. CK Wanderer upozorňuje na prípadne meškanie dopravných prostriedkov v dôsledku udalosti, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (ako napríklad z technických a prevádzkových dôvodov, z dôvodov nepriaznivého počasia ai.), za ktoré nenesie zodpovednosť. CK Wanderer nenesie zodpovednosť za vznik škody vzniknutej objednávateľovi v súvislosti s prípadným oneskorením dopravných prostriedkov.

10. CK Wanderer nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku toho, že si objednávateľ v prípade odopretia vstupu na palubu lietadla, zrušenie letu alebo jeho meškania neuplatnil svoje oprávnené nároky voči príslušnému leteckému dopravcovi v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 zo dňa 11.02.2004.

11. CK Wanderer nenesie zodpovednosť za kvalitu a rozsah služieb tretích dodávateľov, ktoré si objednávateľ individuálne objednal počas trvania zájazdu.

12. Všetky reklamácie uplatnené v súlade s týmito VOP vybaví CK Wanderer v lehote 30 dní od obdržania reklamácie, o čom vystaví (zašle) objednávateľovi písomný doklad.

 

Čl. VIII.

Poistenie cestovnej kancelárie proti úpadku, poistenie liečebných nákladov účastníka zájazdu

1. CK Wanderer vyhlasuje, že má uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu, na základe ktorého vzniká objednávateľovi nárok na plnenie v prípadoch, kedy CK Wanderer z dôvodu svojho úpadku:

a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,

b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,

c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

2. Poistiteľom, s ktorým má CK Wanderer uzavreté povinné zmluvné poistenie zájazdu, je Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka č. : 196/B.

3. Doklad o uzatvorení povinného zmluvného poistenia zájazdu podľa ods. 1 tohto článku VOP, ktorý obsahuje informácie o uzatvorenom poistení zájazdu, najmä však označenie poistiteľa, podmienky poistenia zájazdu a spôsob oznámenia poistnej udalosti, je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde.

4. V prípade, ak CK Wanderer neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, poskytne poistiteľ poistné plnenie finančným zabezpečením dopravy z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu. Cestovná kancelária je povinná organizačne zabezpečiť uvedenú dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie. Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poistiteľ objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musel vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala cestovná kancelária prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie. Poistné plnenie poskytne poistiteľ ihneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej udalosti, najneskôr do 24 hodín. Na oznámenie poistnej udalosti sa nevyžaduje písomná forma.

5. Nároky objednávateľa, ktoré mu vznikli k CK Wanderer v dôsledku nesplnenia zmluvy o zájazde v prípadoch uvedených v ods. 1 týchto VOP, prechádzajú na poistiteľa, a to až do výšky poistného plnenia, ktoré poistiteľ poskytol objednávateľovi.

6. Súčasťou zmluvy o zájazde (ceny zájazdu) nie je cestovné poistenie pre účastníka zájazdu počas trvania zájazdu (poistenie liečebných nákladov, majetku, storna a i.). Poistenie liečebných nákladov počas celého trvania zájazdu je povinný si zabezpečiť objednávateľ individuálne, pričom potvrdením o uzatvorení tohto poistenia je povinný sa preukázať CK Wanderer pred začatím zájazdu. V prípade, ak objednávateľ nie je schopný do dňa začatia zájazdu preukázať sa platným poistením liečebných nákladov v zahraničí, je CK Wanderer oprávnená od zmluvy o zájazde odstúpiť.

 

Čl. IX.

Vízum

1. Objednávateľ, na ktorého sa vzťahuje vízová povinnosť, je povinný mať počas celého trvania zájazdu udelené platné vízum na vstup do krajín, ktoré sú predmetom zájazdu. Na základe dohody s objednávateľom CK Wanderer zabezpečí objednávateľovi udelenie príslušného víza za poplatok stanovený v platnom cenníku CK Wanderer. V prípade, ak si objednávateľ zabezpečuje vízum individuálne, je povinný predložiť CK Wanderer doklad o udelení víza platného počas celého trvania zájazdu, a to v lehote do 30 dní do začatia zájazdu. V prípade, ak objednávateľ nie je schopný do uvedenej lehoty preukázať sa platným udelením víza, je CK Wanderer oprávnená od zmluvy o zájazde odstúpiť.

2. V prípade, ak udelenie víza zabezpečuje CK Wanderer, je objednávateľ je povinný poskytnúť CK Wanderer potrebnú súčinnosť k riadnemu obstaraniu a zabezpečeniu udelenia víza a včas poskytnúť CK Wanderer požadované údaje, bezodkladne oznámiť a preukázať zmeny týchto údajov a predložiť doklady požadované cestovnou kanceláriou.

3. CK Wanderer nenesie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté odmietnutím udelenia víza, neudelením víza včas v dôsledku porušenia povinností objednávateľa vyplývajúcich z týchto VOP, zmluvy o zájazde a platných právnych predpisov alebo v dôsledku udalosti, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

 

Čl. X.

Ochrana osobných údajov

1. Podpisom zmluvy o zájazde objednávateľ udeľuje CK Wanderer výslovný súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v zmluve o zájazde, vrátane všeobecne použiteľného identifikátora (rodné číslo) v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Objednávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že má súhlas osôb, v prospech ktorých ako objednávateľ uzavrel zmluvu o zájazde, na poskytnutie ich osobných údajov CK Wanderer za účelom ich spracúvania v súlade s týmto článkom VOP.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie podmienok pre splnenie záväzkov cestovnej kancelárie vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde a za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných CK Wanderer a pre akvizičnú činnosť. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené len zamestnancom CK Wanderer a osobám, ktoré sú oprávnené ponúkať a poskytovať služby CK Wanderer.

3. Súhlas objednávateľa je platný až do jeho písomného odvolania.

 

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

1. Podpisom zmluvy o zájazde objednávateľ potvrdzuje, že sú mu VOP, ako aj informácie a zmluvné podmienky uvedené v katalógoch, cenníkoch a ostatných materiáloch CK Wanderer známe, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

2. Akékoľvek oznámenia alebo písomnosti v zmysle týchto VOP, ktoré musia byť vykonané v písomnej forme, budú dotknutému účastníkovi zmluvného vzťahu doručené osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v zmluve o zájazde, pokiaľ nie je určené alebo medzi účastníkmi zmluvného vzťahu písomne dohodnuté inak.

3. Oznámenia zasielané poštou sa považujú za doručené 3. (tretí) deň po ich preukázateľnom odoslaní na adresu dotknutého účastníka zmluvného vzťahu, alebo na neskoršiu adresu, oznámenú písomne druhému účastníkovi zmluvného vzťahu. Predmetné písomnosti sa budú považovať za doručené i v prípade ich vrátenia odosielateľovi z dôvodu ich nedoručiteľnosti, odmietnutia prevzatia zo strany adresáta, resp. zmarenia doručenia konaním alebo opomenutím adresáta.

4. V prípade časovej tiesne je CK Wanderer oprávnená oznámiť obsah písomnosti objednávateľovi aj telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou, pričom povinnosť doručiť písomnosť spôsobom podľa ods. 2 ostáva zachovaná. V uvedenom prípade však účinky doručenia nastávajú už okamihom telefonického oznámenia, preukázateľného odoslania faxovej alebo e-mailovej správy.

5. Práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu na základe zmluvy o zájazde neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a Občianskeho zákonníka.

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA ZÁJAZD

Vyplňte prosím Prihlášku/Zmluvu o obstaraní zájazdu, ktorú nájdete nižšie, alebo si ju môžete stiahnuť tu. Po jej odoslaní prostredníctvom formuláru, mailom alebo faxom Vás bude kancelária kontaktovať najneskôr do 24 hodín.

Ak chcete mať miesto na zájazde isté, uhraďte nám prosím zálohu (50 % z katalógovej ceny zájazdu). Zmluva týmto dňom nadobudne účinnosť. Kópiu platby nám môžete poslať faxom na 02/5292 4082, alebo poštou na adresu CK Wanderer, Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava.

 

SPÔSOB PLATBY

Zaplatiť môžete formou zálohy poštovou poukážkou typu H na našu adresu, bankovým prevodným príkazom alebo priamo v CK. Číslo účtu je: 2626727286/1100. Ako variabilný symbol uveďte rodné číslo účastníka zájazdu, ako konštantný symbol: 0308. Ako účel platby (popis transakcie) prosím uveďte názov zájazdu. Na druhú stranu poštovej poukážky, do správy pre prijímateľa uveďte zájazd a rozpíšte položky, za ktoré ste zaplatili. Výdavky spojené s prevodom finančných prostriedkov pri platbách zo zahraničia (bankové poplatky a pod.) znáša objednávateľ. Zostávajúcu časť ceny zájazdu zaplaťte prosím najneskôr do 6 týždňov pred termínom zájazdu. CK si vyhradzuje právo vyzvať k úhrade zálohy za letenky pri leteckých zájazdoch aj skôr ako 6 týždnov pred odchodom zájazdu podľa podmienok leteckej spoločnosti. V prípade, ak tento postup nedodržíte, CK môže postúpiť Vaše rezervované miesto ďalším záujemcom. Ceny zájazdu sú cenami zjednanými dohodou medzi CK a objednávateľom.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný oznámiť CK písomne. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť CK skutočne vzniknuté náklady, najmenej však

Uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku. Ďalej si CK bude nárokovať storno poplatky vo výške 100% spojené s vízami a ich zabezpečením, nedostavením sa na zájazd (100% z ceny zájazdu, leteniek, lodnej a inej prepravy).

Storno poplatky sa nebudú nárokovať v prípade, ak si klient za seba zabezpečí náhradníka. Má právo na vrátenie všetkých prijatých záloh a doplatkov znížených o náklady vzniknuté touto operáciou (rezervovanie leteniek a ubytovania). Náhradník je povinný zmenu ohlásiť. Náhradník si víza zabezpečuje.

Storno-poplatky sa nenárokujú v prípade zmeny termínu alebo ceny o viac ako 10%. CK je v tomto prípade povinná oznámiť účastníkovi novovzniknuté skutočnosti a vyžiadať si jeho súhlas.

Taktiež si CK nebude nárokovať storno poplatky pri zrušení produktu z dôvodu nepredvídateľných skutočností (vis maior), napr. vážna politická situácia, prírodná katastrofa…( nie pri ochorení, pracovných, či rodinných povinnostiach, či prípadnom úmrtí klienta).