Informácie

CK Wanderer * Tel.: 0905 947 833 ˙ 0903 956 414 * E-Mail: info@wanderer.sk

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Čo sú to osobné údaje

Za osobné údaje možno považovať údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Sú to teda údaje, na základe ktorých možno určiť konkrétnu osobu, keďže s ňou bezprostredne súvisia. Medzi osobné údaje patrí napríklad Vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa.

 

Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov.

Zhromažďovať a spracúvať Vaše osobné údaje môže spoločnosť Wanderer s.r.o., len s Vaším predchádzajúcim dobrovoľným súhlasom, ktorý môžete spoločnosti Wanderer s.r.o. udeliť v rámci registrácie, prehliadky alebo počas realizácie zmluvných úloh. Spoločnosť Wanderer s.r.o. si Vás dovoľuje ubezpečiť, že s Vašimi osobnými údajmi je vždy zaobchádzané s náležitou starostlivosťou a nebudú poskytované tretím osobám bez Vášho súhlasu. Váš súhlas s poskytovaním údajov tretím osobám nie je potrebný v zákonom stanovených prípadoch.

 

Účel spracúvania osobných údajov.

Spoločnosť Wanderer s.r.o. sa zaväzuje využívať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to na účely optimalizovania fungovania webovej stránky spoločnosti Wanderer s.r.o. a komunikáciu so zákazníkom. Ak udelíte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, napr. na účely zasielania bezplatného Newslettera alebo informácií o kampaniach a nových produktoch spoločnosti Wanderer s.r.o., môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

 

Právo na prístup a úpravu

V prípade, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvané spoločnosťou Wanderer s.r.o. nie sú správne, máte právo kedykoľvek skontrolovať a opraviť, resp. doplniť Vaše osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Wanderer s.r.o.. Ak máte akékoľvek otázky ohľadne procesu spracúvania a ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na adresu info@wanderer.sk.

 

Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu má účinky do budúcnosti. Odvolanie súhlasu stačí odoslať e-mailom na adresu info@wanderer.sk.

 

Uchovávanie osobných údajov

Spoločnosť Wanderer s.r.o. uchováva Vaše osobné údaje len v nevyhnutne potrebnom čase na to, aby mohla poskytovať Vami požadovanú službu alebo službu, pre ktorú ste udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Okrem toho spoločnosť Wanderer s.r.o. uchováva Vaše osobné údaje na reklamné účely iba počas nevyhnutnej doby.

 

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Spoločnosť Wanderer s.r.o. využíva technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na to, aby boli Vaše osobné údaje chránené voči úmyselnej manipulácii, strate alebo neoprávnenému prístupu.

 

Newsletter

V procese registrácie odberu nášho Newsletteru musíte uviesť svoje meno a e-mailovú adresu. Údaj o Vašej e-mailovej adrese bude výhradne použitý len na účely informovania Vašej osoby o našej ponuke služieb a produktov. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu nášho Newsletteru, a to poslaním mailu na našu e-mailovú adresu.

 

Formuláre

Ak zadávate Vaše osobné údaje na našu internetovú stránku prostredníctvom formulára, Vaše osobné údaje sú posielané z webového servera priamo na našu internú e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú poskytované iným systémom.

 

E-mail

Našich zamestnancov môžete kontaktovať priamo e-mailom na e-mailových adresách uvedených na našej webovej stránke.

 

YouTube videá vložené na našu stránku

Spoločnosť Wanderer s.r.o. neukladá prvky Cookies počas prehrávania videa na našej webovej stránke do vyrovnávacej pamäti Vášho internetového prehliadača, avšak informácie, ktoré sú výsledkom prehrávania sú ukladané do vyrovnávacej pamäti Vášho internetového prehliadača spoločnosťou YouTube/Google.

 

Zodpovednosť za obsah webovej stránky

Obsah webovej stránky spoločnosti Wanderer s.r.o. je zostavený s maximálnou starostlivosťou. Povinnosť spoločnosti Wanderer s.r.o. blokovať obsah v súvislosti s platnou a účinnou legislatívou zostáva nedotknutá. Zodpovednosť spoločnosti Wanderer s.r.o. za obsah na jej webovej stránke sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Autorské právo/právo duševného vlastníctva

Obsah tejto stránky je chránený autorským právom a právom duševného vlastníctva. Rozmnožovanie a sťahovanie obsahu týchto stránok je dovolené len na súkromné a nekomerčné účely.

 

Zmena a prístupnosť ochrany osobných údajov

Wanderer s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Aktuálna verzia vyhlásenia o ochrane osobných údajov je nepretržite dostupná na všetkých webových stránkach spoločnosti Wanderer s.r.o.