Individuálna ponuka

M├íte vlastn├ę po┼żiadavky na z├íjazd?
Vytvor├şme ho pod─ża Va┼íich predst├ív.

Vypracova┼ą ponuku

Ochrana osobn├Żch ├║dajov – poistenie

Z├íkladn├ę inform├ície o ochrane osobn├Żch ├║dajov pre dotknut├║ osobu

1. Prev├ídzkovate─żom je Union pois┼ąov┼ła, a. s., Karad┼żi─Źova 10, 813 60 Bratislava, Slovensk├í republika, I─îO: 31322051, zap├şsan├í v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I, odd. Sa, vl.─Ź. 383/B (─Ćalej len ÔÇ×pois┼ąovate─żÔÇť). Sprostredkovate─żom je osoba uveden├í v poistnej zmluve ako sprostredkovate─ż.

2. Zodpovednou osobou pois┼ąovate─ża je riadite─ż ├║seku pr├ívneho a compliance, adresa na doru─Źovanie p├şsomnost├ş je toto┼żn├í s adresou s├şdla pois┼ąovate─ża, elektronick├í adresa je: dataprotection@union.sk.

3. ├Ü─Źelom a pr├ívnym z├íkladom sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov je vykon├ívanie pois┼ąovacej a zais┼ąovacej ─Źinnosti pod─ża z├íkona ─Ź. 39/2015 Z.z. o pois┼ąovn├şctve a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov v znen├ş neskor┼í├şch predpisov (─Ćalej len ÔÇ×z├íkon o pois┼ąovn├şctveÔÇť). Poskytnutie osobn├Żch ├║dajov, pri ktor├Żch nie je vyzna─Źen├í ich nepovinnos┼ą, je potrebn├ę pre uzavretie poistnej zmluvy a v pr├şpade ich neposkytnutia nie je mo┼żn├ę poistn├║ zmluvu uzavrie┼ą. Pr├ívnym z├íkladom sprac├║vania s├║ aj in├ę pr├ívne predpisy, napr. z├ík. ─Ź. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legaliz├íciou pr├şjmov z trestnej ─Źinnosti a o ochrane pred financovan├şm terorizmu a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov v znen├ş neskor┼í├şch predpisov a ktor├Żm sa menia a dop─║┼łaj├║ niektor├ę z├íkony, pri─Źom v zmysle uveden├ęho z├íkona je prev├ídzkovate─ż povinn├Ż sprac├║va┼ą osobn├ę ├║daje v rozsahu pod─ża uveden├ęho z├íkona na ├║─Źely predch├ídzania a odha─żovania legaliz├ície pr├şjmov z trestnej ─Źinnosti a financovania terorizmu.

4. Dotknut├Żmi osobami s├║ najm├Ą: poisten├Ż, poistn├şk, osoba opr├ívnen├í na prijatie poistn├ęho plnenia v pr├şpade smrti poistenej osoby, po┼íkoden├Ż.

5. Zoznam sprac├║van├Żch osobn├Żch ├║dajov bez s├║hlasu dotknutej osoby je v rozsahu pod─ża ┬ž 78 z├íkona o pois┼ąovn├şctve: meno, priezvisko, trval├Ż pobyt, prechodn├Ż pobyt, rodn├ę ─Ź├şslo, d├ítum narodenia, ┼ít├ítna pr├şslu┼ínos┼ą, druh a ─Ź├şslo dokladu toto┼żnosti, kontaktn├ę telef├│nne ─Ź├şslo, faxov├ę ─Ź├şslo a adresa elektronickej po┼íty a osobn├ę ├║daje z dokladu toto┼żnosti. V pr├şpade, ak sa sprac├║vaj├║ ─Ćal┼íie osobn├ę ├║daje napr├şklad ├║daje t├Żkaj├║ce sa zdravia, tieto s├║ sprac├║van├ę v rozsahu nevyhnutnom na pos├║denie rizika pri uzavret├ş poistnej zmluvy a na zistenie rozsahu povinnosti poskytn├║┼ą poistn├ę plnenie.

6. Pr├şjemcovia osobn├Żch ├║dajov
Osobn├ę ├║daje m├┤┼żu by┼ą poskytnut├ę najm├Ą:
– spolo─Źnostiam, ktor├ę zabezpe─Źuj├║ slu┼żby s├║visiace s kore┼ípondenciou medzi pois┼ąovate─żom a dotknut├Żmi osobami: Direct Marketing a.s., I─îO: 31377793, Tatra Billing, s.r.o., I─îO: 35810572, Itella Information s.r.o, I─îO: 44352557, Zelen├í po┼íta s.r.o., I─îO: 49529233
– spolo─Źnostiam zabezpe─Źuj├║cim slu┼żby v oblasti informa─Źn├Żch technol├│gi├ş,
– spolo─Źnostiam, ktor├ę konaj├║ za a v prospech pois┼ąovate─ża v s├║vislosti s uplat┼łovan├şm pr├ív vo vz┼ąahu k poistn├şkovi vypl├Żvaj├║cich z poistnej zmluvy,
– spolo─Źnosti, ktor├í zabezpe─Źuje digitaliz├íciu dokumentov pois┼ąovate─ża: NUPSESO, a.s., I─îO: 36525791,
– spolo─Źnosti vykon├ívaj├║cej ─Źinnos┼ą arch├şvneho strediska a spr├ívy registratury: IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., I─îO: 36232734,
– spolo─Źnosti, ktor├í vyhodnocuje prieskum spokojnosti so slu┼żbami pois┼ąovate─ża: Metrixlab Nederland B.V. Rotterdam, Holandsko, I─îO: 59608838,
– extern├ęmu aud├ştorovi pois┼ąovate─ża: PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., I─îO: 35739347
– zais┼ąovac├şm spolo─Źnostiam.
– spolo─Źnosti poskytuj├║cej asisten─Źn├ę slu┼żby Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o., I─îO: 25598180.
V priebehu trvania poistnej zmluvy m├┤┼że d├┤js┼ą k zmene spolo─Źnost├ş uveden├Żch vy┼í┼íie, pri─Źom aktu├ílny zoznam t├Żchto spolo─Źnost├ş a ozn├ímenie o zmen├ích s├║ uveden├ę na webovom s├şdle www.union.sk, ─Źas┼ą ÔÇ×Ochrana osobn├Żch ├║dajovÔÇť (https://www.union.sk/ochrana-osobnych-udajov).

7. Doba uchov├ívania osobn├Żch ├║dajov:
Pois┼ąovate─ż bude uchov├íva┼ą poskytnut├ę osobn├ę ├║daje po─Źas trvania poistenia a po z├íniku poistenia do uplynutia preml─Źacej doby na uplatnenie pr├ív z poistnej zmluvy, najmenej v┼íak 15 rokov od skon─Źenia zmluvn├ęho vz┼ąahu s dotknutou osobou.

8. Práva dotknutej osoby:
Dotknut├í osoba m├í v s├║vislosti so sprac├║van├şm jej osobn├Żch ├║dajov tieto pr├íva vo─Źi pois┼ąovate─żovi:
8.1. Pr├ívo z├şska┼ą potvrdenie o tom, ─Źi sa sprac├║vaj├║ osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║, a ak tomu tak je, m├í pr├ívo z├şska┼ą pr├şstup k t├Żmto osobn├Żm ├║dajom spolu s inform├íciami uveden├Żmi v tomto pou─Źen├ş.
8.2. Pr├ívo na to, aby pois┼ąovate─ż opravil jej nespr├ívne osobn├ę ├║daje a aby doplnil jej ne├║pln├ę osobn├ę ├║daje.
8.3. Pr├ívo na vymazanie (zabudnutie) jej osobn├Żch ├║dajov, ak tieto u┼ż nie s├║ potrebn├ę na ├║─Źely, na ktor├ę sa z├şskavali alebo inak sprac├║vali.
8.4. Pr├ívo na to, aby Pois┼ąovate─ż obmedzil sprac├║vanie jej osobn├Żch ├║dajov, ak:
– dotknut├í osoba napadne spr├ívnos┼ą osobn├Żch ├║dajov, a to po─Źas obdobia overovania ich spr├ívnosti,
– sprac├║vanie je protiz├íkonn├ę a dotknut├í osoba namieta proti vymazaniu osobn├Żch ├║dajov a ┼żiada namiesto toho obmedzenie ich pou┼żitia,
– pois┼ąovate─ż nepotrebuje osobn├ę ├║daje na ├║─Źely sprac├║vania, ale potrebuje ich dotknut├í osoba na preuk├ízanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie n├írokov.
8.5. Pr├ívo z├şska┼ą osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║ a ktor├ę poskytla pois┼ąovate─żovi, a tie┼ż pr├ívo prenies┼ą tieto ├║daje ─Ćal┼íiemu prev├ídzkovate─żovi.
8.6. Pr├ívo namieta┼ą proti sprac├║vaniu jej osobn├Żch ├║dajov u pois┼ąovate─ża.
8.7. Pr├ívo poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą na ├Ürade pre ochranu osobn├Żch ├║dajov, ak sa domnieva, ┼że sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov zo strany pois┼ąovate─ża, ktor├ę sa jej t├Żka, je v rozpore s pr├ívnymi predpismi na ochranu osobn├Żch ├║dajov.
8.8. Pr├ívo u Pois┼ąovate─ża namieta┼ą a nepodrobi┼ą sa jeho rozhodnutiu, ktor├ę by malo pre ┼łu pr├ívne ├║─Źinky alebo v├Żznamn├Ż dosah, ak sa tak├ęto rozhodnutie vyd├í v├Żlu─Źne na z├íklade ├║konov automatizovan├ęho sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov. Dotknut├í osoba m├í pr├ívo ┼żiada┼ą Pois┼ąovate─ża o presk├║manie vydan├ęho rozhodnutia met├│dou odli┼ínou od automatizovanej formy sprac├║vania, pri─Źom Pois┼ąovate─ż je povinn├Ż ┼żiadosti vyhovie┼ą a to tak, ┼że rozhoduj├║cu ├║lohu pri presk├║man├ş rozhodnutia bud├║ ma┼ą zamestnanci pois┼ąovate─ża. O sp├┤sobe presk├║mania a v├Żsledku zistenia pois┼ąovate─ż informuje dotknut├ę osobu v lehote do 30 dn├ş od prijatia ┼żiadosti.
8.9. Pr├ívo po┼żiada┼ą o preuk├ízanie toto┼żnosti osoby poverenej z├şskavan├şm o sobn├Żch ├║dajov.
8.10. Ak osobn├ę ├║daje neboli z├şskan├ę od dotknutej osoby, dotknut├í osoba m├í pr├ívo z├şska┼ą inform├íciu z ak├ęho zdroja poch├ídzaj├║ jej osobn├ę ├║daje, pr├şpadne inform├ície o tom, ─Źi ├║daje poch├ídzaj├║ z verejne pr├şstupn├Żch zdrojov.
Ak dotknut├í osoba nem├í sp├┤sobilos┼ą na pr├ívne ├║kony v plnom rozsahu jej pr├íva m├┤┼że uplatni┼ą z├íkonn├Ż z├ístupca.
Ak dotknut├í osoba ne┼żije, jej pr├íva, ktor├ę mala pod─ża pr├ívnych predpisov v oblasti ochrany osobn├Żch ├║dajov, m├┤┼że uplatni┼ą osoba bl├şzka.
Dotkunut├í osoba m├┤┼że uplatni┼ą svoje pr├ívo
a) p├şsomne na adrese s├şdla pois┼ąovate─ża alebo na elektronickej adrese dataprotection@union.sk,
b) osobne ├║stnou formou do z├ípisnice, z ktorej mus├ş by┼ą zrejm├ę, kto pr├ívo uplatnil, ─Źoho sa dom├íha a kedy a kto vyhotovil z├ípisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; k├│piu z├ípisnice je pois┼ąovate─ż povinn├Ż odovzda┼ą dotknutej osobe,
c) u sprostredkovate─ża pod─ża p├şsmena a) alebo p├şsmena b), pri─Źom je ten povinn├Ż t├║to ┼żiados┼ą alebo z├ípisnicu odovzda┼ą pois┼ąovate─żovi bez zbyto─Źn├ęho odkladu.

9. Pois┼ąovate─ż pou┼ż├şva automatizovan├ę n├ístroje na spracovanie osobn├Żch ├║dajov dotknut├Żch os├┤b za ├║─Źelom vyhodnotenia ich ur─Źit├Żch osobn├Żch aspektov (profilovanie). Profilovanie je ak├íko─żvek forma automatizovan├ęho sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę pozost├íva z pou┼żitia t├Żchto osobn├Żch ├║dajov na vyhodnotenie ur─Źit├Żch osobn├Żch aspektov t├Żkaj├║cich sa fyzickej osoby, predov┼íetk├Żm anal├Żzy alebo predv├şdania aspektov dotknutej fyzickej osoby s├║visiacich s jej majetkov├Żmi pomermi, zdrav├şm, osobn├Żmi preferenciami, z├íujmami, spo─żahlivos┼ąou, spr├ívan├şm, polohou alebo pohybom. Osobn├ę ├║daje dotknutej osoby sa takto sprac├║vaj├║ najm├Ą na ├║─Źely anal├Żzy poistn├ęho rizika alebo identifikovanie potenci├ílnych poistn├Żch podvodov, ─Źi na ├║─Źely ochrany pred legaliz├íciou pr├şjmov z trestnej ─Źinnosti a financovan├şm terorizmu.

10. Osobn├ę ├║daje nebud├║ zverejnen├ę.

11. Prenos osobn├Żch ├║dajov
Pois┼ąovate─ż predpoklad├í, ┼że uskuto─Źn├ş prenos osobn├Żch ├║dajov vy┼í┼íie uveden├Żm pr├şjemcom osobn├Żch ├║dajov do kraj├şn Eur├│pskej ├║nie, kraj├şn, ktor├ę s├║ zmluvnou stranou Dohody o Eur├│pskom hospod├írskom priestore a ┼ávaj─Źiarska (osob├ím uveden├Żm v bode 6 t├Żchto inform├íci├ş). Do tret├şch kraj├şn uskuto─Źn├ş pois┼ąovate─ż prenos osobn├Żch ├║dajov iba ak Eur├│pska komisia rozhodla, ┼że tieto krajiny zaru─Źuj├║ primeran├║ ├║rove┼ł ochrany alebo ak neexistuje tak├ę rozhodnutie, tak iba vtedy, ak prev├ídzkovate─ż alebo sprostredkovate─ż poskytol primeran├ę z├íruky a dotknut├í osoba m├í k dispoz├şcii vymo┼żite─żn├ę pr├íva a ├║─Źinn├ę pr├ívne prostriedky n├ípravy.

Ochrana osobn├Żch ├║dajov – poistenie (PDF)