Individuálna ponuka

M├íte vlastn├ę po┼żiadavky na z├íjazd?
Vytvor├şme ho pod─ża Va┼íich predst├ív.

Vypracova┼ą ponuku

Obchodn├ę podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky upravuj├║ pr├ívne vz┼ąahy medzi objedn├ívate─żom z├íjazdu na strane jednej a cestovnou kancel├íriou Wanderer, s.r.o., so s├şdlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, I─îO 36360554, zap├şsanou na obchodnom registri Okr. s├║d Ba 1, Oddiel: Sro, Vlo┼żka: 40643/B (─Ćalej len ÔÇ×CK WandererÔÇŁ alebo ÔÇ×cestovn├í kancel├íriaÔÇŁ), na strane druhej (─Ćalej len ÔÇ×VOPÔÇŁ). VOP s├║ platn├ę pre v┼íetky z├íjazdy a slu┼żby cestovn├ęho ruchu obstar├ívan├ę CK Wanderer na z├íklade zmluvy o obstaran├ş z├íjazdu (─Ćalej len ÔÇ×zmluva o z├íjazdeÔÇŁ), pokia─ż nie je cestovnou kancel├íriou p├şsomnou formou inak stanoven├Ż, ─Źi vopred dohodnut├Ż, rozsah vz├íjomn├Żch pr├ív a povinnost├ş. VOP tvoria neoddelite─żn├║ s├║─Źas┼ą zmluvy o z├íjazde uzavretej medzi objedn├ívate─żom a CK Wanderer.

─îl. I.

Zmluva o z├íjazde a jej ├║─Źastn├şci

1.┬á├Ü─Źastn├şkmi zmluvn├ęho vz┼ąahu zalo┼żen├ęho zmluvou o z├íjazde s├║:

a)┬áobjedn├ívate─ż z├íjazdu (z├íkazn├şk) -osoba, ktor├í uzatvor├ş s cestovnou kancel├íriou zmluvu o z├íjazde a/alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva o z├íjazde uzatvorila a/alebo osoba, na ktor├║ sa z├íjazd previedol za podmienok pod─ża z├íkona ─Ź. 170/2018 Z. z. o z├íjazdoch, spojen├Żch slu┼żb├ích cestovn├ęho ruchu, niektor├Żch podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov ├║─Źinn├Ż od 1.1.2019.

b)┬áobstar├ívate─ż z├íjazdu ÔÇô CK Wanderer, ktor├í organizuje, pon├║ka a pred├íva z├íjazdy a slu┼żby cestovn├ęho ruchu na z├íklade zmluvy o z├íjazde (─Ćalej len ÔÇ×z├íjazdÔÇŁ).

2.┬áZmluvn├Ż vz┼ąah medzi objedn├ívate─żom a CK Wanderer vznik├í uzatvoren├şm zmluvy o z├íjazde, t.j. prijat├şm objedn├ívate─żom podp├şsanej zmluvy o z├íjazde a jej potvrden├şm zo strany CK Wanderer, pr├şpadne jej splnomocnen├Żm z├ístupcom.

3.┬áV mene malolet├Żch os├┤b a in├Żch os├┤b, za ktor├Żch kon├í z├íkonn├Ż z├ístupca, podpisuje zmluvu o z├íjazde ich z├íkonn├Ż z├ístupca. Vo vz┼ąahu k osob├ím, v ktor├Żch prospech sa zmluva o z├íjazde uzatv├íra, osoba podpisuj├║ca zmluvu o z├íjazde v ich mene vyhlasuje, ┼że je riadne splnomocnen├í uzavrie┼ą v ich mene zmluvu o z├íjazde, na z├íklade ktorej nadob├║daj├║ postavenie objedn├ívate─ża z├íjazdu; v opa─Źnom pr├şpade je cestovn├í kancel├íria opr├ívnen├í od podp├şsanej osoby po┼żadova┼ą, aby splnila povinnosti vypl├Żvaj├║ce zo zmluvy o z├íjazde, VOP a z├íkona, alebo nahradila ┼íkodu, ktor├í cestovnej kancel├írii vznikne. Ak je objedn├ívate─żom pr├ívnick├í osoba, uzatv├íra zmluvu o z├íjazde v prospech fyzick├Żch os├┤b v zmluve o z├íjazde uveden├Żch alebo ozn├ímen├Żch cestovnej kancel├írii v s├║lade s t├Żmito VOP. Fyzick├ę osoby, v prospech ktor├Żch pr├ívnick├í osoba uzatvorila zmluvu o z├íjazde nadob├║daj├║ postavenie objedn├ívate─ża okamihom prejavenia s├║hlasu so zmluvou o z├íjazde. S├║hlas m├┤┼że by┼ą prejaven├Ż v├Żslovne alebo in├Żm sp├┤sobom nevzbudzuj├║cim pochybnosti o prejave v├┤le fyzickej osoby. Osoby mlad┼íie ako 15 rokov a osoby, ktor├Żch zdravotn├Ż stav to vy┼żaduje sa m├┤┼żu z├║─Źastni┼ą z├íjazdu len v sprievode zodpovednej osoby star┼íej ako 18 rokov.

4.┬áAk je objedn├ívate─żov viac a zo zmluvy o z├íjazde, t├Żchto VOP, z├íkona alebo povahy pr├íva a povinnosti nevypl├Żva nie─Źo in├ę, s├║ objedn├ívatelia opr├ívnen├ş a povinn├ş zo v┼íetk├Żch pr├ív a povinnost├ş vypl├Żvaj├║cich zo zmluvy o z├íjazde, t├Żchto VOP alebo z├íkona, spolo─Źne a nerozdielne.

5.┬áUzavret├şm zmluvy o z├íjazde sa CK Wanderer zav├Ązuje, ┼że objedn├ívate─żovi obstar├í vopred pon├║kan├Ż z├íjazd ako aj v┼íetky dohodnut├ę slu┼żby cestovn├ęho ruchu v rozsahu a kvalite dohodnutej medzi ├║─Źastn├şkmi zmluvn├ęho vz┼ąahu a objedn├ívate─ż sa zav├Ązuje zaplati┼ą riadne a v─Źas dohodnut├║ cenu z├íjazdu.

─îl. II

Cena z├íjazdu a platobn├ę podmienky

1.┬áCena obstaran├ęho z├íjazdu je stanoven├í p├şsomnou dohodou medzi objedn├ívate─żom a CK Wanderer, pri─Źom z├ív├Ązn├í dohodnut├í cena z├íjazdu je uveden├í v zmluve o z├íjazde. Ceny uveden├ę v katal├│goch, cenn├şkoch a ostatn├Żch materi├íloch CK Wanderer s├║ orienta─Źn├ę, tieto s├║ platn├ę k d├ítumu uveden├ęmu v predmetn├Żch materi├íloch CK Wanderer.

2.┬áCK Wanderer je opr├ívnen├í jednostranne zv├Ż┼íi┼ą cenu z├íjazdu v pr├şpade, ┼że d├┤jde k:

a)┬ázv├Ż┼íeniu dopravn├Żch n├íkladov vr├ítane cien pohonn├Żch l├ítok,

b)┬ázv├Ż┼íeniu platieb spojen├Żch s dopravou, napr├şklad letiskov├Żch a pr├şstavn├Żch poplatkov, ktor├ę s├║ zahrnut├ę v cene z├íjazdu,

c)┬ázmene kurzu EUR pou┼żit├ęho na ur─Źenie ceny z├íjazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zv├Ż┼íeniu d├┤jde do 21. d┼ła pred za─Źat├şm z├íjazdu, pri─Źom nie je rozhodn├ę, ─Źi zo strany objedn├ívate─ża do┼ílo k ├║hrade celkovej sumy ceny z├íjazdu alebo len stanovenej z├ílohy.

3.┬áPr├şpadn├ę zv├Ż┼íenie ceny z├íjazdu bude uskuto─Źnen├ę o ─Źiastku zodpovedaj├║cu hodnote, o ktor├║ sa zv├Ż┼íi cena z├íjazdu pod─ża ods. 2 p├şsm. a) a b) tohto ─Źl├ínku VOP, resp. o ─Źiastku zodpovedaj├║cu nav├Ż┼íeniu menov├ęho kurzu EUR pou┼żit├ęho pre stanovenie ceny z├íjazdu nad hodnotu 5%. P├şsomn├ę ozn├ímenie o zv├Ż┼íen├ş ceny z├íjazdu je CK Wanderer povinn├í odosla┼ą objedn├ívate─żovi najnesk├┤r 21 dn├ş pred za─Źat├şm z├íjazdu, inak CK Wanderer nevznikne pr├ívo na zaplatenie rozdielu v cene z├íjazdu.

4.┬áObjedn├ívate─żovi vznik├í pr├ívo na poskytnutie dohodnut├Żch slu┼żieb len po zaplaten├ş celej sumy dohodnutej ceny z├íjazdu.

5.┬áPokia─ż nie je medzi ├║─Źastn├şkmi zmluvn├ęho vz┼ąahu p├şsomne dohodnut├ę inak, je objedn├ívate─ż povinn├Ż zaplati┼ą dohodnut├║ cenu z├íjazdu nasledovne:

a)┬ásumu vo v├Ż┼íke najmenej 50 % z dohodnutej ceny z├íjazdu pri uzavret├ş zmluvy o z├íjazde, najnesk├┤r v┼íak do 5 (piatich) dn├ş od jej uzavretia; a zost├ívaj├║cu ─Źas┼ą dohodnutej ceny z├íjazdu najnesk├┤r do 6 t├Ż┼żd┼łov pred za─Źat├şm z├íjazdu.

b)┬áv pr├şpade, ak je zmluva o z├íjazde uzavret├í v lehote krat┼íej ako 6 t├Ż┼żd┼łov pred za─Źat├şm z├íjazdu, je objedn├ívate─ż povinn├Ż uhradi┼ą cel├║ sumu dohodnutej ceny z├íjazdu najnesk├┤r pri uzavret├ş zmluvy o z├íjazde.

6.┬áCenu z├íjazdu je objedn├ívate─ż opr├ívnen├Ż uhradi┼ą v hotovosti k ruk├ím CK Wanderer, resp. jej splnomocnen├ęho z├ístupcu alebo bezhotovostn├Żm prevodom na ├║─Źet CK Wanderer, veden├Ż v Tatra banka, a.s., ─Ź. ├║─Źtu: 2626727286/1100, ┼ípecifick├Ż symbol: 0308, variabiln├Ż symbol: ─Ź├şslo zmluvy o z├íjazde alebo rodn├ę ─Ź├şslo objedn├ívate─ża. Cena z├íjazdu sa pova┼żuje za uhraden├║ d┼łom jej prip├şsania na ├║─Źet CK Wanderer k jej vo─żnej dispoz├şci├ş. CK Wanderer je bezodkladne po ├║hrade ceny z├íjazdu povinn├í vyda┼ą objedn├ívate─żovi doklad o zaplaten├ş ceny z├íjazdu.

7.┬áV pr├şpade, ak objedn├ívate─ż riadne a v─Źas neuhrad├ş cenu z├íjazdu v s├║lade s ods. 5 a 6 tohto ─Źl├ínku VOP, je CK Wanderer opr├ívnen├í odst├║pi┼ą od zmluvy o z├íjazde a objedn├ívate─ż je povinn├Ż zaplati┼ą CK Wanderer zmluvn├║ pokutu v zmysle t├Żchto VOP, resp. zmluvy o z├íjazde.

8.┬áAk nie je medzi ├║─Źastn├şkmi zmluvn├ęho vz┼ąahu dohodnut├ę inak, je objedn├ívate─ż povinn├Ż zaplati┼ą cenu z├íjazdu, ako aj pr├şpadn├ę zmluvn├ę pokuty v s├║lade s t├Żmito VOP aj za osoby, v prospech ktor├Żch sa zmluva o z├íjazde uzatvorila, a to aj v pr├şpade, ak sa vyhl├ísenie objedn├ívate─ża pod─ża ─Źl. I ods. 2 o splnomocnen├ş uzavrie┼ą v ich mene zmluvu o z├íjazde uk├í┼że ako nepravdiv├ę, alebo ak sa ktor├íko─żvek osoba, v prospech ktorej sa zmluva o z├íjazde uzatvorila, nez├║─Źastnila z├íjazdu.

9.┬áAk nie je medzi ├║─Źastn├şkmi zmluvn├ęho vz┼ąahu dohodnut├ę inak, v pr├şpade, ak objedn├ívate─żom je pr├ívnick├í osoba, je objedn├ívate─ż (pr├ívnick├í osoba) povinn├Ż zaplati┼ą cenu z├íjazdu, ako aj pr├şpadn├ę zmluvn├ę pokuty v s├║lade s t├Żmito VOP aj za fyzick├ę osoby, v prospech ktor├Żch sa zmluva o z├íjazde uzatvorila, a to aj v pr├şpade, ak sa ktor├íko─żvek z fyzick├Żch os├┤b, v prospech ktorej sa zmluva o z├íjazde uzatvorila, nez├║─Źastnila z├íjazdu.

─îl. III.

Pr├íva a povinnosti objedn├ívate─ża z├íjazdu

1.┬áMedzi z├íkladne pr├íva objedn├ívate─ża patr├ş najm├Ą:

a)┬ápr├ívo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnut├Żch slu┼żieb,

b)┬ápr├ívo na poskytnutie inform├ícii zo strany CK Wanderer o v┼íetk├Żch skuto─Źnostiach, ktor├ę s├║ pre objedn├ívate─ża d├┤le┼żit├ę a ktor├ę s├║ cestovnej kancel├írii zn├íme, ak nie s├║ obsiahnut├ę u┼ż v zmluve o z├íjazde alebo v katal├│gu, ktor├Ż bol objedn├ívate─żovi odovzdan├Ż,

c)┬ápr├ívo by┼ą v dohodnut├Żch alebo z├íkonom stanoven├Żch lehot├ích informovan├Ż o v┼íetk├Żch zmen├ích t├Żkaj├║cich sa zmluvne dohodnut├Żch slu┼żieb,

d)┬ápr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy o z├íjazde v s├║lade s t├Żmito VOP a z├íkonom,

e)┬ápr├ívo na reklam├íciu v s├║lade s t├Żmito VOP a z├íkonom,

f)┬ápr├ívo v stanovej lehote p├şsomne ozn├ími┼ą CK Wanderer, ┼że z├íjazdu sa namiesto neho z├║─Źastn├ş in├í osoba uveden├í v ozn├ímen├ş,

2.┬áK z├íkladn├Żm povinnostiam objedn├ívate─ża patr├ş najm├Ą:

a)┬ápovinnos┼ą riadne a v─Źas uhradi┼ą zmluvne dohodnut├║ cenu z├íjazdu,

b)┬ápovinnos┼ą poskytn├║┼ą CK Wanderer potrebn├║ s├║─Źinnos┼ą k riadnemu obstaraniu a zabezpe─Źeniu zmluvne dohodnut├Żch slu┼żieb,

c)┬ápovinnos┼ą poskytn├║┼ą CK Wanderer po┼żadovan├ę ├║daje, bezodkladne ozn├ími┼ą a preuk├íza┼ą zmeny t├Żchto ├║dajov a predlo┼żi┼ą doklady po┼żadovan├ę cestovnou kancel├íriou,

d)┬ápovinnos┼ą v stanovenej lehote p├şsomne ozn├ími┼ą CK Wanderer rozhodnutie, ─Źi v zmysle ─Źl. V. VOP so zmenou zmluvy o z├íjazde s├║hlas├ş alebo ─Źi od zmluvy o z├íjazde odstupuje,

e)┬ápovinnos┼ą zabezpe─Źi┼ą u os├┤b mlad┼í├şch ako 15 rokov a os├┤b, ktor├Żch zdravotn├Ż stav to vy┼żaduje sprievod a doh─żad zodpovednej osoby star┼íej ako 18 rokov,

f)┬ápovinnos┼ą prevzia┼ą od CK Wanderer doklady potrebn├ę na ─Źerpanie dohodnut├Żch slu┼żieb,

g)┬ápovinnos┼ą v priebehu trvania z├íjazdu dodr┼żiava┼ą coln├ę, pasov├ę, dopravn├ę, bezpe─Źnostn├ę, zdravotn├şcke, hygienick├ę a in├ę pr├ívne predpisy ┼ít├ítov, do ktor├Żch cestuje,

h)┬ápovinnos┼ą splni┼ą si o─Źkovacie a ─Ćal┼íie zdravotn├şcke povinnosti pri cest├ích do ┼ít├ítov, pre ktor├ę s├║ tieto povinnosti stanoven├ę,

i)┬ápovinnos┼ą riadne a v─Źas si uplatni┼ą opr├ívnen├ę n├íroky vo─Źi dod├ívate─żom slu┼żieb alebo u poveren├ęho z├ístupcu CK Wanderer pod─ża t├Żchto VOP,

j)┬ápovinnos┼ą dodr┼żiava┼ą pokyny poveren├ęho z├ístupcu CK Wanderer, deleg├íta, sprievodcu, dod├ívate─ża slu┼żieb, dodr┼żiava┼ą stanoven├Ż program z├íjazdu a pri individu├ílnom programe informova┼ą poveren├ęho z├ístupcu CK Wanderer o pl├ínovanej trase a programe,

k)┬ápovinnos┼ą chova┼ą sa v priebehu trvania z├íjazdu tak, aby nedoch├ídzalo ku ┼íkod├ím na majetku CK Wanderer, ani ku ┼íkod├ím na zdrav├ş a majetku ostatn├Żch os├┤b z├║─Źastnen├Żch na z├íjazde, dod├ívate─żov a tret├şch os├┤b.

3.┬áObjedn├ívate─ż, ktor├Ż je pr├ívnickou osobou alebo objedn├ívate─ż, ktor├Ż uzavrel zmluvu o z├íjazde v prospech tret├şch os├┤b, je povinn├Ż zabezpe─Źi┼ą splnenie povinnost├ş uveden├Żch v t├Żchto VOP aj zo strany fyzick├Żch os├┤b, v prospech ktor├Żch sa zmluva o z├íjazde uzatvorila.

─îl. IV.

Práva a povinnosti cestovnej kancelárie

1.┬áMedzi z├íkladn├ę povinnosti CK Wanderer patr├ş najm├Ą:

a)┬ánajnesk├┤r sedem dn├ş pred za─Źat├şm z├íjazdu poskytn├║┼ą objedn├ívate─żovi p├şsomne ─Ćal┼íie podrobn├ę inform├ície o v┼íetk├Żch skuto─Źnostiach, ktor├ę s├║ pre objedn├ívate─ża d├┤le┼żit├ę a ktor├ę s├║ jej zn├íme, ak nie s├║ obsiahnut├ę u┼ż v zmluve o z├íjazde alebo v katal├│gu, ktor├Ż bol objedn├ívate─żovi odovzdan├Ż, a to najm├Ą:

ÔÇô┬áspresnenie ├║dajov obsiahnut├Żch v zmluve o z├íjazde,

ÔÇô┬ápodrobnosti o mo┼żnosti kontaktu na neplnolet├║ osobu alebo z├ístupcu cestovnej kancel├írie v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o z├íjazd, ktor├ęho ├║─Źastn├şkom je neplnolet├í osoba,

ÔÇô┬ámeno, miesto pobytu alebo kontaktn├║ adresu a telef├│nne ─Ź├şslo z├ístupcu cestovnej kancel├írie, na ktor├ęho sa objedn├ívate─ż v ┼ąa┼żkostiach v priebehu z├íjazdu m├┤┼że obr├íti┼ą so ┼żiados┼ąou o pomoc a ktor├Ż je opr├ívnen├Ż prij├şma┼ą a vybavova┼ą reklam├ície objedn├ívate─ża po─Źas z├íjazdu,

ÔÇô┬áv┼íetky potrebn├ę doklady, ktor├ę potrebuje objedn├ívate─ż na poskytovanie obstaran├Żch slu┼żieb (napr├şklad letenku, poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnut├ęho ubytovania a stravovania, doklad pre z├ístupcu cestovnej kancel├írie v mieste pobytu na poskytnutie fakultat├şvnych v├Żletov).

b)┬áv pr├şpade, ak je zmluva o z├íjazde uzatvoren├í v ─Źase krat┼íom ako sedem dn├ş pred za─Źat├şm z├íjazdu je CK Wanderer povinn├í splni┼ą si povinnosti pod─ża ods. 1 p├şsm. a) tohto ─Źl├ínku VOP pri uzatv├íran├ş zmluvy o z├íjazde.

2.┬áCK Wanderer nie je povinn├í obstara┼ą ani poskytn├║┼ą objedn├ívate─żovi, ani osob├ím, v prospech ktor├Żch sa zmluva o z├íjazde uzatvorila, ┼żiadne ─Ćal┼íie plnenia nad r├ímec t├Żch, ktor├ę boli vopred dohodnut├ę a zaplaten├ę.

─îl. V.

Zmena ├║─Źastn├şka, zmena dohodnut├Żch slu┼żieb

1.┬áPred za─Źat├şm z├íjazdu m├┤┼że objedn├ívate─ż p├şsomne ozn├ími┼ą CK Wanderer, ┼że z├íjazdu sa namiesto neho z├║─Źastn├ş in├í osoba uveden├í v ozn├ímen├ş. Objedn├ívate─ż tak m├┤┼że urobi┼ą len v lehote do 30 dn├ş pred za─Źat├şm z├íjazdu, pri─Źom ozn├ímenie mus├ş obsahova┼ą vyhl├ísenie nov├ęho objedn├ívate─ża, ┼że s├║hlas├ş s uzatvorenou zmluvou o z├íjazde a sp─║┼ła v┼íetky dohodnut├ę podmienky ├║─Źasti na z├íjazde. D┼łom doru─Źenia ozn├ímenia sa v ┼łom uveden├í osoba st├íva objedn├ívate─żom.

2.┬áP├┤vodn├Ż objedn├ívate─ż a nov├Ż objedn├ívate─ż spolo─Źne a nerozdielne zodpovedaj├║ za zaplatenie ceny z├íjazdu a ├║hradu n├íkladov, ktor├ę CK Wanderer v s├║vislosti so zmenou objedn├ívate─ża vznikn├║. Objedn├ívate─ż berie na vedomie, ┼że v pr├şpade z├íjazdu s leteckou dopravou m├┤┼że v d├┤sledku zmeny objedn├ívate─ża d├┤js┼ą k nav├Ż┼íeniu ceny z├íjazdu (letenky) o n├íklady predstavuj├║ce storno poplatok ├║─Źtovan├Ż leteckou spolo─Źnos┼ąou v s├║vislosti so zru┼íen├şm letenky na meno p├┤vodn├ęho objedn├ívate─ża, a to vo v├Ż┼íke ur─Źenej danou leteckou spolo─Źnos┼ąou, a z├írove┼ł o cenu novej letenky vystavenej na meno nov├ęho objedn├ívate─ża, ktor├í m├┤┼że by┼ą vy┼í┼íia ako bola cena p├┤vodnej letenky. Objedn├ívate─ż z├írove┼ł berie na vedomie, ┼że v pr├şpade, ak leteck├í spolo─Źnos┼ą, ktor├í zabezpe─Źuje dopravu na z├íjazd, umo┼ż┼łuje realizova┼ą zmenu letenky v s├║vislosti so zmenou objedn├ívate─ża v├Żlu─Źne sp├┤sobom zru┼íenia p├┤vodnej letenky a zak├║penia novej letenky, a v ─Źase zmeny objedn├ívate─ża nebude u┼ż ma┼ą v predaji ┼żiadne letenky na z├íjazd, pri─Źom nebude v mo┼żnostiach CK Wanderer zabezpe─Źi┼ą dopravu nov├ęho objedn├ívate─ża prostredn├şctvom inej leteckej spolo─Źnosti, je nov├Ż objedn├ívate─ż povinn├Ż zabezpe─Źi┼ą si dopravu na z├íjazd individu├ílne. V pr├şpade, ak nov├Ż objedn├ívate─ż nenast├║pi na z├íjazd alebo nevyu┼żije dohodnut├║ slu┼żbu, m├í sa za to, ┼że od zmluvy odst├║pil a CK Wanderer vznik├í pr├ívo na zmluvn├║ pokutu vo v├Ż┼íke 100% z ceny z├íjazdu a letenky, resp. storno poplatku a ─Ćal┼í├şch n├íkladov s├║visiacich s jej zru┼íen├şm.

3.┬áV pr├şpade, ak CK Wanderer je n├║ten├í pred za─Źat├şm z├íjazdu zmeni┼ą podstatn├║ podmienku zmluvy o z├íjazde, navrhne objedn├ívate─żovi zmenu zmluvy o z├íjazde. Ak navrhovan├í zmena zmluvy o z├íjazde vedie aj k zmene ceny z├íjazdu, mus├ş sa v n├ívrhu nov├í cena uvies┼ą.

4.┬áZa podstatn├║ podmienku zmluvy o z├íjazde sa nepova┼żuje zmena ubytovacieho zariadenia v cie─żovom mieste, ak je obstaran├ę ubytovanie a in├ę slu┼żby s t├Żm spojen├ę v rovnakej alebo vy┼í┼íej kvalite; zmena stravovacieho programu z├íjazdu, nezabezpe─Źenie sprievodcu alebo deleg├íta cestovnej kancel├írie, leteckej spolo─Źnosti, typu lietadla, trasy a ─Źasu letu z d├┤vodov, za ktor├ę CK Wanderer nezodpoved├í alebo vznikn├║ z├ísahom vy┼í┼íej moci.

5.┬áAk CK Wanderer navrhne zmenu zmluvy o z├íjazde pod─ża ods. 3, m├í objedn├ívate─ż pr├ívo rozhodn├║┼ą, ─Źi so zmenou zmluvy o z├íjazde s├║hlas├ş alebo ─Źi od zmluvy o z├íjazde odst├║pi bez zaplatenia zmluvn├Żch pok├║t. Objedn├ívate─ż je povinn├Ż dan├ę rozhodnutie p├şsomne ozn├ími┼ą CK Wanderer v lehote ur─Źenej cestovnou kancel├íriou v n├ívrhu zmeny, v opa─Źnom pr├şpade sa m├í za to, ┼że objedn├ívate─ż so zmenou s├║hlas├ş.

6.┬áV pr├şpade, ak objedn├ívate─ż odst├║pi od zmluvy o z├íjazde z d├┤vodu jej podstatnej zmeny, objedn├ívate─ż m├í pr├ívo ┼żiada┼ą, aby mu CK Wanderer na z├íklade novej zmluvy poskytla in├Ż z├íjazd najmenej v kvalite, ktor├í zodpoved├í slu┼żb├ím dohodnut├Żm v p├┤vodnej zmluve o z├íjazde, za podmienky, ┼że je v mo┼żnostiach CK Wanderer tak├Żto z├íjazd pon├║knu┼ą. Pri uzatvoren├ş novej zmluvy sa platby uskuto─Źnen├ę na z├íklade p├┤vodnej zmluvy pova┼żuj├║ za platby pod─ża novej zmluvy. Ak je cena nov├ęho z├íjazdu ni┼ż┼íia ako u┼ż uskuto─Źnen├ę platby, je CK Wanderer povinn├í tento rozdiel bezodkladne objedn├ívate─żovi vr├íti┼ą.

7.┬áAk ned├┤jde k uzatvoreniu novej zmluvy, CK Wanderer bezodkladne vr├íti objedn├ívate─żovi cel├║ sumu, ktor├║ od neho dostala na ├║hradu ceny z├íjazdu pod─ża zru┼íenej zmluvy o z├íjazde, pri─Źom objedn├ívate─ż nie je povinn├Ż zaplati┼ą CK Wanderer ┼żiadne zmluvn├ę pokuty.

8.┬áCK Wanderer si vyhradzuje pr├ívo zru┼íi┼ą z├íjazd, ktor├Ż je predmetom zmluvy o z├íjazde, ak do 21 dn├ş pred jeho za─Źiatkom nebude dosiahnut├Ż minim├ílny po─Źet ├║─Źastn├şkov z├íjazdu (v pr├şpade pon├║kan├Żch katal├│gov├Żch z├íjazdov ur─Źen├Ż v percentu├ílnej obsadenosti ka┼żd├ęho letu na 80 %) alebo v in├Żch pr├şpadoch, ak je obstaranie z├íjazdu pre cestovn├║ kancel├íriu ekonomicky ne├║nosn├ę, alebo v pr├şpade udalost├ş, ktor├Żm nie je mo┼żn├ę zabr├íni┼ą a ani pri vynalo┼żen├ş v┼íetk├ęho ├║silia, alebo v d├┤sledku neobvykl├Żch a nepredv├şdate─żn├Żch okolnost├ş.

─îl. VI.

Odst├║penie od zmluvy o z├íjazde, zmluvn├ę pokuty

1.┬áCestovn├í kancel├íria m├┤┼że pred za─Źat├şm z├íjazdu od zmluvy odst├║pi┼ą len z d├┤vodu zru┼íenia z├íjazdu alebo z d├┤vodu poru┼íenia povinnost├ş objedn├ívate─żom, ktor├ę boli zmluvne dohodnut├ę.

2.┬áObjedn├ívate─ż m├í pr├ívo na odst├║penie od zmluvy o z├íjazde kedyko─żvek pred za─Źat├şm z├íjazdu, a to:

a) bez uvedenia dôvodu,

b)┬áak nes├║hlas├ş s n├ívrhom zmeny zmluvy o z├íjazde, v zmysle ─Źl. V. VOP,

c)┬áz d├┤vodu poru┼íenia povinnost├ş CK Wanderer, ktor├ę s├║ ur─Źen├ę zmluvou o z├íjazde alebo z├íkonom.

3.┬áOzn├ímenie o odst├║pen├ş od zmluvy o z├íjazde je objedn├ívate─ż povinn├Ż ozn├ími┼ą p├şsomne, a to formou z├íznamu sp├şsan├ęho v s├şdle CK Wanderer alebo doru─Źen├şm doporu─Źenou po┼ítou, alebo in├Żm preuk├ízate─żn├Żm sp├┤sobom na adresu cestovnej kancel├írie. Odst├║penie od zmluvy o z├íjazde zo strany objedn├ívate─ża je ├║─Źinn├ę d┼łom, kedy do┼ílo k doru─Źeniu ozn├ímenia objedn├ívate─ża o odst├║pen├ş od zmluvy o z├íjazde CK Wanderer.

4.┬áAk nie je d├┤vodom odst├║penia od zmluvy objedn├ívate─ża poru┼íenie povinnost├ş CK Wanderer, ktor├ę s├║ ur─Źen├ę zmluvou o z├íjazde alebo z├íkonom, alebo ak CK Wanderer odst├║pi od zmluvy o z├íjazde pred za─Źat├şm z├íjazdu z d├┤vodu poru┼íenia povinnost├ş objedn├ívate─żom, je objedn├ívate─ż povinn├Ż zaplati┼ą cestovnej kancel├írii skuto─Źne vzniknut├ę n├íklady, najmenej v┼íak zmluvn├ę pokuty vo v├Ż┼íke ur─Źenej v ods. 5 tohto ─Źl├ínku VOP, ak nie je v zmluve o z├íjazde uveden├ę inak, pri─Źom CK Wanderer je povinn├í vr├íti┼ą objedn├ívate─żovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny z├íjazdu pod─ża zru┼íenej zmluvy o z├íjazde.

5.┬áV├Ż┼íka zmluvnej pokuty v zmysle ods. 4 tohto ─Źl├ínku VOP, ktor├║ je objedn├ívate─ż povinn├Ż zaplati┼ą CK Wanderer, je ur─Źen├í pod─ża po─Źtu dn├ş zost├ívaj├║cich do za─Źatia z├íjazdu:

a)┬á60 a┼ż 46 dn├ş┬áÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ.. 20% z ceny z├íjazdu a letenky,

b)┬á45 a┼ż 31 dn├ş┬áÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ.. 40% z ceny z├íjazdu a letenky,

c)┬á30 a┼ż 16 dn├ş┬áÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ.. 60% z ceny z├íjazdu a letenky,

d)┬á15 a┼ż 7 dn├ş┬áÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ. 80% z ceny z├íjazdu a letenky,

e)┬á6 a menej dn├ş┬áÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ.. 100% z ceny z├íjazdu a letenky.

Do po─Źtu dn├ş zost├ívaj├║cich do za─Źatia z├íjazdu sa nezapo─Ź├ştava de┼ł odchodu alebo n├ístupu na z├íjazd. Pr├ívo CK Wanderer na n├íhradu ┼íkody uhraden├şm zmluvnej pokuty nie je dotknut├ę.

V pr├şpade, ak zmluva o z├íjazde obsahuje in├ę ur─Źenie v├Ż┼íky zmluvn├Żch pok├║t, je pre ├║─Źastn├şkov zmluvn├ęho vz┼ąahu z├ív├Ązn├í ├║prava obsiahnut├í v konkr├ętnej zmluve o z├íjazde.

6.┬áV pr├şpade, ak objedn├ívate─ż nenast├║pi na z├íjazd alebo nevyu┼żije dohodnut├║ slu┼żbu, m├í sa za to, ┼że od zmluvy odst├║pil a CK Wanderer vznik├í pr├ívo na zmluvn├║ pokutu vo v├Ż┼íke 100% z ceny z├íjazdu a letenky. Cena z├íjazdu nezah┼Ľ┼ła osobitn├ę z─żavy poskytnut├ę cestovnou kancel├íriou a zmluvne dohodnut├ę alebo pr├ívnym predpisom stanoven├ę n├íhrady tuzemsk├Żch a zahrani─Źn├Żch dod├ívate─żov slu┼żieb. CK Wanderer je opr├ívnen├í zapo─Ź├şta┼ą zmluvn├║ pokutu v zmysle t├Żchto VOP vo─Źi objedn├ívate─żom uhradenej ceny z├íjazdu, resp. jej ─Źast├ş.

7.┬áAk je d├┤vodom odst├║penia objedn├ívate─ża od zmluvy o z├íjazde poru┼íenie povinnost├ş CK Wanderer ur─Źen├ę zmluvou o z├íjazde alebo z├íkonom, CK Wanderer bezodkladne vr├íti objedn├ívate─żovi cel├║ sumu, ktor├║ od neho dostala na ├║hradu ceny z├íjazdu pod─ża zru┼íenej zmluvy o z├íjazde, pri─Źom objedn├ívate─ż nie je povinn├Ż zaplati┼ą CK Wanderer ┼żiadne zmluvn├ę pokuty. Pr├ívo objedn├ívate─ża na n├íhradu ┼íkody t├Żmto nie je dotknut├ę.

8.┬áAk CK Wanderer odst├║pi od zmluvy o z├íjazde z d├┤vodu zru┼íenia z├íjazdu pred jeho za─Źat├şm, m├í objedn├ívate─ż pr├ívo ┼żiada┼ą, aby mu CK Wanderer na z├íklade novej zmluvy poskytla in├Ż z├íjazd najmenej v kvalite, ktor├í zodpoved├í slu┼żb├ím dohodnut├Żm v p├┤vodnej zmluve o z├íjazde, za podmienky, ┼że je v mo┼żnostiach CK Wanderer tak├Żto z├íjazd pon├║knu┼ą.

9.┬áPri uzatvoren├ş zmluvy pod─ża odseku 8 tohto ─Źl├ínku VOP sa platby uskuto─Źnen├ę na z├íklade p├┤vodnej zmluvy o z├íjazde pova┼żuj├║ za platby pod─ża novej zmluvy. Ak je cena nov├ęho z├íjazdu ni┼ż┼íia ako u┼ż uskuto─Źnen├ę platby, CK Wanderer tento rozdiel bezodkladne objedn├ívate─żovi vr├íti.

10.┬áAk CK Wanderer zru┼í├ş z├íjazd v lehote krat┼íej ako 20 dn├ş pred term├şnom jeho za─Źatia, objedn├ívate─ż m├í pr├ívo na primeran├║ n├íhradu ┼íkody.

─îl. VII.

Reklam├ícia a zodpovednos┼ą za ┼íkodu

1.┬áCK Wanderer zodpoved├í objedn├ívate─żovi za poru┼íenie z├ív├Ązkov vypl├Żvaj├║cich z uzatvorenej zmluvy o z├íjazde bez oh─żadu na to, ─Źi tieto z├ív├Ązky m├í splni┼ą CK Wanderer, alebo in├ş dod├ívatelia slu┼żieb, ktor├ę sa poskytuj├║ v r├ímci z├íjazdu. Objedn├ívate─ż je povinn├Ż uplatni┼ą pr├ívo na odstr├ínenie chybne poskytnutej slu┼żby bezodkladne, a to u dod├ívate─ża slu┼żby alebo u poveren├ęho z├ístupcu CK Wanderer, o ─Źom je potrebn├ę urobi┼ą p├şsomn├Ż z├íznam v spolupr├íci so z├ístupcom CK Wanderer (reklama─Źn├Ż protokol).

2.┬áV pr├şpade, ak CK Wanderer nespln├ş povinnosti vypl├Żvaj├║ce zo zmluvy o z├íjazde alebo zo z├íkona riadne a v─Źas, mus├ş objedn├ívate─ż uplatni┼ą svoje pr├ívo p├şsomne u CK Wanderer bezodkladne, najnesk├┤r v┼íak do troch mesiacov od skon─Źenia z├íjazdu, alebo v pr├şpade, ┼że sa z├íjazd neuskuto─Źnil, odo d┼ła, ke─Ć sa mal z├íjazd skon─Źi┼ą pod─ża zmluvy o z├íjazde, inak pr├ívo zanik├í. Podmienkou uplatnenia n├írokov pri chybne poskytnutej slu┼żbe je povinnos┼ą objedn├ívate─ża predlo┼żi┼ą p├şsomn├Ż z├íznam (reklama─Źn├Ż protokol) sp├şsan├Ż pod─ża odseku 1 tohto ─Źl├ínku VOP.

3.┬áV pr├şpade, ak CK Wanderer po za─Źat├ş z├íjazdu neposkytne objedn├ívate─żovi slu┼żby alebo ich podstatn├║ ─Źas┼ą riadne a v─Źas alebo zist├ş, ┼że mu ich nebude m├┤c┼ą poskytn├║┼ą, aj ke─Ć ju k tomu zmluva o z├íjazde zaviazala, je povinn├í bezodkladne urobi┼ą tak├ę opatrenia, aby mohol z├íjazd pokra─Źova┼ą.

4.┬áAk pokra─Źovanie z├íjazdu nemo┼żno zabezpe─Źi┼ą inak ako prostredn├şctvom slu┼żieb ni┼ż┼íej kvality, ne┼ż s├║ uveden├ę v zmluve o z├íjazde, je CK Wanderer povinn├í vr├íti┼ą objedn├ívate─żovi rozdiel ceny medzi pon├║kan├Żmi a poskytnut├Żmi slu┼żbami.

5.┬áAk slu┼żby pod─ża odseku 4 tohto ─Źl├ínku VOP nemo┼żno zabezpe─Źi┼ą alebo ich objedn├ívate─ż neprijme, je CK Wanderer povinn├í bezodkladne vr├íti┼ą objedn├ívate─żovi rozdiel ceny z├íjazdu. V pr├şpade, ak s├║─Źas┼ąou z├íjazdu je aj doprava, je CK Wanderer povinn├í poskytn├║┼ą objedn├ívate─żovi dopravu sp├Ą┼ą na miesto odchodu alebo na in├ę miesto n├ívratu, s ktor├Żm objedn├ívate─ż s├║hlas├ş, vr├ítane nevyhnutn├ęho n├íhradn├ęho ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskuto─Źnen├í in├Żm dopravn├Żm prostriedkom, ne┼ż ktor├Ż bol dohodnut├Ż v zmluve, je CK Wanderer povinn├í vr├íti┼ą rozdiel ceny, ak je doprava uskuto─Źnen├í za ni┼ż┼íie n├íklady, alebo rozdiel ceny uhradi┼ą z vlastn├Żch prostriedkov, ak je doprava uskuto─Źnen├í za vy┼í┼íie n├íklady.

6.┬áCK Wanderer sa m├┤┼że zbavi┼ą zodpovednosti za ┼íkodu sp├┤soben├║ odst├║pen├şm od zmluvy o z├íjazde alebo poru┼íen├şm povinnost├ş vtedy, ak preuk├í┼że, ┼że t├║to ┼íkodu nezavinila ani ona, ani jej dod├ívatelia slu┼żieb a ┼íkoda bola sp├┤soben├í:

a)┬áobjedn├ívate─żom,

b)┬átre┼ąou osobou, ktor├í nie je spojen├í s poskytovan├şm z├íjazdu,

c)┬áudalos┼ąou, ktorej nebolo mo┼żn├ę zabr├íni┼ą ani pri vynalo┼żen├ş v┼íetk├ęho ├║silia, alebo v d├┤sledku neobvykl├Żch a nepredv├şdate─żn├Żch okolnost├ş.

7.┬áZa predmet reklam├ície sa nepova┼żuj├║ tak├ę ┼íkody a majetkov├ę ujmy sp├┤soben├ę objedn├ívate─żovi, ktor├ę s├║ predmetom zmluvnej ├║pravy poistn├ęho krytia pois┼ąovne na z├íklade poistnej zmluvy o cestovnom poisten├ş, ako ani tak├ę ┼íkody a majetkov├ę ujmy, ktor├ę s├║ z rozsahu poistn├ęho krytia v├Żslovne vy┼łat├ę.

8.┬áAk v d├┤sledku poru┼íenia alebo nesplnenia povinnost├ş stanoven├Żch pr├ívnymi predpismi platn├Żch a ├║─Źinn├Żch v mieste pobytu bude objedn├ívate─ż z krajiny alebo miesta pobytu vyhosten├Ż alebo bude vo─Źi nemu uplatnen├ę in├ę prevent├şvne alebo sank─Źn├ę opatrenie, nem├í vo─Źi CK Wanderer pr├ívo na n├íhradu akejko─żvek ┼íkody, n├íkladov alebo inej ujmy, ktor├í mu v tejto s├║vislosti vznikne.

9.┬áCK Wanderer upozor┼łuje na pr├şpadne me┼íkanie dopravn├Żch prostriedkov v d├┤sledku udalosti, ktorej nebolo mo┼żn├ę zabr├íni┼ą ani pri vynalo┼żen├ş v┼íetk├ęho ├║silia, alebo v d├┤sledku neobvykl├Żch a nepredv├şdate─żn├Żch okolnost├ş (ako napr├şklad z technick├Żch a prev├ídzkov├Żch d├┤vodov, z d├┤vodov nepriazniv├ęho po─Źasia ai.), za ktor├ę nenesie zodpovednos┼ą. CK Wanderer nenesie zodpovednos┼ą za vznik ┼íkody vzniknutej objedn├ívate─żovi v s├║vislosti s pr├şpadn├Żm oneskoren├şm dopravn├Żch prostriedkov.

10.┬áCK Wanderer nenesie ┼żiadnu zodpovednos┼ą za ┼íkodu, ktor├í objedn├ívate─żovi vznikla v d├┤sledku toho, ┼że si objedn├ívate─ż v pr├şpade odopretia vstupu na palubu lietadla, zru┼íenie letu alebo jeho me┼íkania neuplatnil svoje opr├ívnen├ę n├íroky vo─Źi pr├şslu┼ín├ęmu leteck├ęmu dopravcovi v zmysle Nariadenie Eur├│pskeho parlamentu a Rady (ES) ─Ź. 261/2004 zo d┼ła 11.02.2004.

11.┬áCK Wanderer nenesie zodpovednos┼ą za kvalitu a rozsah slu┼żieb tret├şch dod├ívate─żov, ktor├ę si objedn├ívate─ż individu├ílne objednal po─Źas trvania z├íjazdu.

12.┬áV┼íetky reklam├ície uplatnen├ę v s├║lade s t├Żmito VOP vybav├ş CK Wanderer v lehote 30 dn├ş od obdr┼żania reklam├ície, o ─Źom vystav├ş (za┼íle) objedn├ívate─żovi p├şsomn├Ż doklad.

─îl. VIII.

Poistenie cestovnej kancel├írie proti ├║padku, poistenie lie─Źebn├Żch n├íkladov ├║─Źastn├şka z├íjazdu

1.┬áCK Wanderer vyhlasuje, ┼że m├í uzatvoren├ę povinn├ę zmluvn├ę poistenie z├íjazdu, na z├íklade ktor├ęho vznik├í objedn├ívate─żovi n├írok na plnenie v pr├şpadoch, kedy CK Wanderer z d├┤vodu svojho ├║padku:

a)┬áneposkytne objedn├ívate─żovi dopravu z miesta pobytu v zahrani─Ź├ş do miesta pl├ínovan├ęho skon─Źenia z├íjazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je t├íto doprava s├║─Źas┼ąou z├íjazdu,

b)┬ánevr├íti objedn├ívate─żovi zaplaten├Ż preddavok alebo cenu z├íjazdu v pr├şpade, ak sa z├íjazd neuskuto─Źnil,

c)┬ánevr├íti objedn├ívate─żovi rozdiel medzi zaplatenou cenou z├íjazdu a cenou ─Źiasto─Źne poskytnut├ęho z├íjazdu v pr├şpade, ak z├íjazd bol poskytnut├Ż s─Źasti.

2.┬áPoistite─żom, s ktor├Żm m├í CK Wanderer uzavret├ę povinn├ę zmluvn├ę poistenie z├íjazdu, je Union pois┼ąov┼ła, a. s., Karad┼żi─Źova 10, 813 60 Bratislava, Slovensk├í republika, I─îO: 31322051, DI─î: 2020800353, zap├şsan├í v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I, odd. Sa, vl.─Ź. 383/B, ├║─Źet ─Ź.: 6600547090/1111, IBAN SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC UNCRSKBX veden├Ż v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobo─Źka zahrani─Źnej banky
kontaktn├ę ├║daje internetov├í str├ínka: www.union.sk, telef├│n: 0850 111 211, e-mail: union@union.sk

3.┬áDoklad o uzatvoren├ş povinn├ęho zmluvn├ęho poistenia z├íjazdu pod─ża ods. 1 tohto ─Źl├ínku VOP, ktor├Ż obsahuje inform├ície o uzatvorenom poisten├ş z├íjazdu, najm├Ą v┼íak ozna─Źenie poistite─ża, podmienky poistenia z├íjazdu a sp├┤sob ozn├ímenia poistnej udalosti, je neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou zmluvy o z├íjazde.

4.┬áV pr├şpade, ak CK Wanderer neposkytne objedn├ívate─żovi dopravu z miesta pobytu v zahrani─Ź├ş do miesta pl├ínovan├ęho skon─Źenia z├íjazdu alebo do Slovenskej republiky, poskytne poistite─ż poistn├ę plnenie finan─Źn├Żm zabezpe─Źen├şm dopravy z miesta pobytu v zahrani─Ź├ş do miesta pl├ínovan├ęho skon─Źenia z├íjazdu alebo do Slovenskej republiky vr├ítane nevyhnutn├ęho ubytovania a stravovania do odchodu. Cestovn├í kancel├íria je povinn├í organiza─Źne zabezpe─Źi┼ą uveden├║ dopravu vr├ítane nevyhnutn├ęho ubytovania a stravovania prostredn├şctvom svojho poveren├ęho pracovn├şka alebo prostredn├şctvom zmluvne dohodnutej organiz├ície. Ak si objedn├ívate─ż zabezpe─Ź├ş dopravu vr├ítane nevyhnutn├ęho ubytovania a stravovania na vlastn├ę n├íklady, poistite─ż objedn├ívate─żovi uhrad├ş tieto n├íklady iba do v├Ż┼íky, ak├║ by musel vynalo┼żi┼ą, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpe─Źovala cestovn├í kancel├íria prostredn├şctvom svojho poveren├ęho pracovn├şka alebo prostredn├şctvom zmluvne dohodnutej organiz├ície. Poistn├ę plnenie poskytne poistite─ż ihne─Ć po overen├ş pravdivosti ozn├ímenia poistnej udalosti, najnesk├┤r do 24 hod├şn. Na ozn├ímenie poistnej udalosti sa nevy┼żaduje p├şsomn├í forma.

5.┬áN├íroky objedn├ívate─ża, ktor├ę mu vznikli k CK Wanderer v d├┤sledku nesplnenia zmluvy o z├íjazde v pr├şpadoch uveden├Żch v ods. 1 t├Żchto VOP, prech├ídzaj├║ na poistite─ża, a to a┼ż do v├Ż┼íky poistn├ęho plnenia, ktor├ę poistite─ż poskytol objedn├ívate─żovi.

6.┬áS├║─Źas┼ąou zmluvy o z├íjazde (ceny z├íjazdu) nie je cestovn├ę poistenie pre ├║─Źastn├şka z├íjazdu po─Źas trvania z├íjazdu (poistenie lie─Źebn├Żch n├íkladov, majetku, storna a i.). Poistenie lie─Źebn├Żch n├íkladov po─Źas cel├ęho trvania z├íjazdu je povinn├Ż si zabezpe─Źi┼ą objedn├ívate─ż individu├ílne, pri─Źom potvrden├şm o uzatvoren├ş tohto poistenia je povinn├Ż sa preuk├íza┼ą CK Wanderer pred za─Źat├şm z├íjazdu. V pr├şpade, ak objedn├ívate─ż nie je schopn├Ż do d┼ła za─Źatia z├íjazdu preuk├íza┼ą sa platn├Żm poisten├şm lie─Źebn├Żch n├íkladov v zahrani─Ź├ş, je CK Wanderer opr├ívnen├í od zmluvy o z├íjazde odst├║pi┼ą.

─îl. IX.

V├şzum

1.┬áObjedn├ívate─ż, na ktor├ęho sa vz┼ąahuje v├şzov├í povinnos┼ą, je povinn├Ż ma┼ą po─Źas cel├ęho trvania z├íjazdu udelen├ę platn├ę v├şzum na vstup do kraj├şn, ktor├ę s├║ predmetom z├íjazdu. Na z├íklade dohody s objedn├ívate─żom CK Wanderer zabezpe─Ź├ş objedn├ívate─żovi udelenie pr├şslu┼ín├ęho v├şza za poplatok stanoven├Ż v platnom cenn├şku CK Wanderer. V pr├şpade, ak si objedn├ívate─ż zabezpe─Źuje v├şzum individu├ílne, je povinn├Ż predlo┼żi┼ą CK Wanderer doklad o udelen├ş v├şza platn├ęho po─Źas cel├ęho trvania z├íjazdu, a to v lehote do 30 dn├ş do za─Źatia z├íjazdu. V pr├şpade, ak objedn├ívate─ż nie je schopn├Ż do uvedenej lehoty preuk├íza┼ą sa platn├Żm udelen├şm v├şza, je CK Wanderer opr├ívnen├í od zmluvy o z├íjazde odst├║pi┼ą.

2.┬áV pr├şpade, ak udelenie v├şza zabezpe─Źuje CK Wanderer, je objedn├ívate─ż je povinn├Ż poskytn├║┼ą CK Wanderer potrebn├║ s├║─Źinnos┼ą k riadnemu obstaraniu a zabezpe─Źeniu udelenia v├şza a v─Źas poskytn├║┼ą CK Wanderer po┼żadovan├ę ├║daje, bezodkladne ozn├ími┼ą a preuk├íza┼ą zmeny t├Żchto ├║dajov a predlo┼żi┼ą doklady po┼żadovan├ę cestovnou kancel├íriou.

3.┬áCK Wanderer nenesie zodpovednos┼ą za pr├şpadn├ę probl├ęmy vzniknut├ę odmietnut├şm udelenia v├şza, neudelen├şm v├şza v─Źas v d├┤sledku poru┼íenia povinnost├ş objedn├ívate─ża vypl├Żvaj├║cich z t├Żchto VOP, zmluvy o z├íjazde a platn├Żch pr├ívnych predpisov alebo v d├┤sledku udalosti, ktorej nebolo mo┼żn├ę zabr├íni┼ą ani pri vynalo┼żen├ş v┼íetk├ęho ├║silia, alebo v d├┤sledku neobvykl├Żch a nepredv├şdate─żn├Żch okolnost├ş.

─îl. X.

Ochrana osobn├Żch ├║dajov

1.┬áPodpisom zmluvy o z├íjazde objedn├ívate─ż ude─żuje CK Wanderer v├Żslovn├Ż s├║hlas na spracovanie osobn├Żch ├║dajov uveden├Żch v zmluve o z├íjazdet├Żmto v zmysle z├íkona ─Ź. 18/2018 Z. z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov v znen├ş neskor┼í├şch predpisov v s├║lade s Nariaden├şm Eur├│pskeho parlamentu a Rady E├Ü ─Ź. 2016/679 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov a o vo─żnom pohybe tak├Żchto ├║dajov, ktor├Żm sa zru┼íuje smernica ─Ź. 95/46/ES (v┼íeobecn├ę nariadenie o ochrane ├║dajov). Informovanie o spracovan├ş osobn├Żch ├║dajov os├┤b z├║─Źastnen├Żch na z├íjazde a o ich pr├ívach vypl├Żvaj├║cich zo z├íkonnej ├║pravy┬á zabezpe─Źuje┬á CK┬á prostredn├şctvom┬á inform├íci├ş┬á uverejnen├Żch┬á na str├ínke┬á www.wanderer.sk┬á v┬á ─Źasti┬á ÔÇ×Ochrana┬á osobn├Żch ├║dajovÔÇť.

Objedn├ívate─ż vyhlasuje a potvrdzuje, ┼że m├í s├║hlas os├┤b, v prospech ktor├Żch ako objedn├ívate─ż uzavrel zmluvu o z├íjazde, na poskytnutie ich osobn├Żch ├║dajov CK Wanderer za ├║─Źelom ich sprac├║vania v s├║lade s t├Żmto ─Źl├ínkom VOP.

2.┬á├Ü─Źelom sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov je vytvorenie podmienok pre splnenie z├ív├Ązkov cestovnej kancel├írie vypl├Żvaj├║cich zo zmluvy o z├íjazde a za ├║─Źelom pon├║kania slu┼żieb poskytovan├Żch a sprostredkovan├Żch CK Wanderer a pre akvizi─Źn├║ ─Źinnos┼ą. Poskytovan├ę ├║daje m├┤┼żu by┼ą spr├şstupnen├ę len zamestnancom CK Wanderer a osob├ím, ktor├ę s├║ opr├ívnen├ę pon├║ka┼ą a poskytova┼ą slu┼żby CK Wanderer.

3.┬áS├║hlas objedn├ívate─ża je platn├Ż a┼ż do jeho p├şsomn├ęho odvolania.

─îl. XI.

Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

1.┬áPodpisom zmluvy o z├íjazde objedn├ívate─ż potvrdzuje, ┼że s├║ mu VOP, ako aj inform├ície a zmluvn├ę podmienky uveden├ę v katal├│goch, cenn├şkoch a ostatn├Żch materi├íloch CK Wanderer zn├íme, s├║hlas├ş s nimi a v plnom rozsahu ich prij├şma.

2.┬áAk├ęko─żvek ozn├ímenia alebo p├şsomnosti v zmysle t├Żchto VOP, ktor├ę musia by┼ą vykonan├ę v p├şsomnej forme, bud├║ dotknut├ęmu ├║─Źastn├şkovi zmluvn├ęho vz┼ąahu doru─Źen├ę osobne alebo doporu─Źen├Żm listom ─Źi inou formou registrovan├ęho po┼ítov├ęho styku na adresu uveden├║ v zmluve o z├íjazde, pokia─ż nie je ur─Źen├ę alebo medzi ├║─Źastn├şkmi zmluvn├ęho vz┼ąahu p├şsomne dohodnut├ę inak.

3.┬áOzn├ímenia zasielan├ę po┼ítou sa pova┼żuj├║ za doru─Źen├ę 3. (tret├ş) de┼ł po ich preuk├ízate─żnom odoslan├ş na adresu dotknut├ęho ├║─Źastn├şka zmluvn├ęho vz┼ąahu, alebo na neskor┼íiu adresu, ozn├ímen├║ p├şsomne druh├ęmu ├║─Źastn├şkovi zmluvn├ęho vz┼ąahu. Predmetn├ę p├şsomnosti sa bud├║ pova┼żova┼ą za doru─Źen├ę i v pr├şpade ich vr├ítenia odosielate─żovi z d├┤vodu ich nedoru─Źite─żnosti, odmietnutia prevzatia zo strany adres├íta, resp. zmarenia doru─Źenia konan├şm alebo opomenut├şm adres├íta.

4.┬áV pr├şpade ─Źasovej tiesne je CK Wanderer opr├ívnen├í ozn├ími┼ą obsah p├şsomnosti objedn├ívate─żovi aj telefonicky, faxom alebo elektronickou po┼ítou, pri─Źom povinnos┼ą doru─Źi┼ą p├şsomnos┼ą sp├┤sobom pod─ża ods. 2 ost├íva zachovan├í. V uvedenom pr├şpade v┼íak ├║─Źinky doru─Źenia nast├ívaj├║ u┼ż okamihom telefonick├ęho ozn├ímenia, preuk├ízate─żn├ęho odoslania faxovej alebo e-mailovej spr├ívy.

5.┬áPr├íva a povinnosti ├║─Źastn├şkov zmluvn├ęho vz┼ąahu na z├íklade zmluvy o z├íjazde neupraven├ę t├Żmito VOP sa riadia pr├şslu┼ín├Żmi ustanoveniami z├íkona ─Ź. 281/2001 Z.z. o z├íjazdoch, podmienkach podnikania cestovn├Żch kancel├íri├ş a Ob─Źianskeho z├íkonn├şka.

AKO SA PRIHL├üSI┼Ą NA Z├üJAZD

Vypl┼łte pros├şm Zmluvu o obstaran├ş z├íjazdu, ktor├║ obdr┼ż├şte mailom. Po jej odoslan├ş prostredn├şctvom mailu V├ís bude kancel├íria kontaktova┼ą a po┼íle podrobnosti k vybran├ęmu z├íjazdu a pokynu o v├Ż┼íke a sp├┤sobe platby za z├íjazd.

Ak chcete ma┼ą miesto na z├íjazde ist├ę, uhra─Ćte n├ím pros├şm z├ílohu (50 % z ceny z├íjazdu). Zmluva t├Żmto d┼łom nadobudne ├║─Źinnos┼ą. K├│piu platby n├ím m├┤┼żete posla po┼ítou na adresu CK Wanderer, Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava.

SPÔSOB PLATBY

Zaplati┼ą m├┤┼żete formou z├ílohy po┼ítovou pouk├í┼żkou typu H na na┼íu adresu, bankov├Żm prevodn├Żm pr├şkazom alebo priamo v CK. ─î├şslo ├║─Źtu je: 2626727286/1100, IBAN: SK2411000000002626727286. Ako variabiln├Ż symbol uve─Ćte rodn├ę ─Ź├şslo ├║─Źastn├şka z├íjazdu, ako kon┼ítantn├Ż symbol: 0308. Ako ├║─Źel platby (popis transakcie) pros├şm uve─Ćte n├ízov z├íjazdu. Na druh├║ stranu po┼ítovej pouk├í┼żky, do spr├ívy pre prij├şmate─ża uve─Ćte z├íjazd a rozp├ş┼íte polo┼żky, za ktor├ę ste zaplatili. V├Żdavky spojen├ę s prevodom finan─Źn├Żch prostriedkov pri platb├ích zo zahrani─Źia (bankov├ę poplatky a pod.) zn├í┼ía objedn├ívate─ż. Zost├ívaj├║cu ─Źas┼ą ceny z├íjazdu zapla┼ąte pros├şm najnesk├┤r do 6 t├Ż┼żd┼łov pred term├şnom z├íjazdu. CK si vyhradzuje pr├ívo vyzva┼ą k ├║hrade z├ílohy za letenky pri leteck├Żch z├íjazdoch aj sk├┤r ako 6 t├Ż┼żdnov pred odchodom z├íjazdu pod─ża podmienok leteckej spolo─Źnosti. V pr├şpade, ak tento postup nedodr┼ż├şte, CK m├┤┼że post├║pi┼ą Va┼íe rezervovan├ę miesto ─Ćal┼í├şm z├íujemcom. Ceny z├íjazdu s├║ cenami zjednan├Żmi dohodou medzi CK a objedn├ívate─żom.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odst├║penie od zmluvy je objedn├ívate─ż povinn├Ż ozn├ími┼ą CK p├şsomne. Pri odst├║pen├ş od zmluvy je objedn├ívate─ż povinn├Ż uhradi┼ą CK skuto─Źne vzniknut├ę n├íklady, najmenej v┼íak

  • 61 Dn├ş a viac 20 EUR za ka┼żd├ęho ├║─Źastn├şka z├íjazdu
  • Od 60 do 46 dn├ş 20% z ceny
  • Od 45 do 31 dn├ş 40% z ceny
  • Od 30 do 16 dn├ş 60% z ceny
  • Od 15 do 7 dn├ş 80% z ceny
  • Od 6 do 1 dn├ş 100% z ceny

Uv├ídzan├ę ─Źiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku. ─Äalej si CK bude n├írokova┼ą storno poplatky vo v├Ż┼íke 100% spojen├ę s v├şzami a ich zabezpe─Źen├şm, nedostaven├şm sa na z├íjazd (100% z ceny z├íjazdu, leteniek, lodnej a inej prepravy).

Storno poplatky sa nebud├║ n├írokova┼ą v pr├şpade, ak si klient za seba zabezpe─Ź├ş n├íhradn├şka. M├í pr├ívo na vr├ítenie v┼íetk├Żch prijat├Żch z├íloh a doplatkov zn├ş┼żen├Żch o n├íklady vzniknut├ę touto oper├íciou (rezervovanie leteniek a ubytovania). N├íhradn├şk je povinn├Ż zmenu ohl├ísi┼ą. N├íhradn├şk si v├şza zabezpe─Źuje.

Storno-poplatky sa nen├írokuj├║ v pr├şpade zmeny term├şnu alebo ceny o viac ako 10%. CK je v tomto pr├şpade povinn├í ozn├ími┼ą ├║─Źastn├şkovi novovzniknut├ę skuto─Źnosti a vy┼żiada┼ą si jeho s├║hlas.

Taktie┼ż si CK nebude n├írokova┼ą storno poplatky pri zru┼íen├ş produktu z d├┤vodu nepredv├şdate─żn├Żch skuto─Źnost├ş (vis maior), napr. v├í┼żna politick├í situ├ícia, pr├şrodn├í katastrofaÔÇŽ( nie pri ochoren├ş, pracovn├Żch, ─Źi rodinn├Żch povinnostiach, ─Źi pr├şpadnom ├║mrt├ş klienta).