Individu√°lna ponuka

M√°te vlastn√© poŇĺiadavky na z√°jazd?
Vytvor√≠me ho podńĺa VaŇ°ich predst√°v.

Vypracovaҕ ponuku

Malajzia a Singapur: Dva svety

Malajzia a Singapur

Termín: 8.11.-20.11.2019
Ubytovanie: hotely 3* a 4*
Strava: raŇąajky
Program: pozn√°vac√≠ – pobytov√Ĺ

Program

1.-2. deŇą ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ViedeŇą ‚Äď Kuala Lumpur/Malajzia (-)

Individu√°lny presun na letisko do Viedne a odlet do Kuala Lumpur. Kde inde sa dokonale mieŇ°a hist√≥ria s modern√Ĺmi prvkami ako pr√°ve tu? Moslimsk√© meŇ°ity, pulzuj√ļce trhy, mieŇ°anie kult√ļr a mrakodrapy, ktor√Ĺm nedovid√≠te na vrchol. Zańć√≠name v meste, ktor√© si buńŹ zamilujete alebo ho budete nen√°vidieŇ•. Po priv√≠tan√≠ sa so sprievodcom sa presunieme do hotela a oddychneme po n√°rońćnom lete z Eur√≥py.

3. deŇą ¬† ¬† ¬† ¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Kuala Lumpur –¬† Melaka ‚Äď Kuala Lumpur (R)

Po raŇąajk√°ch sa presunieme do historick√©ho mesta Melaka. Pri prehliadke mnoh√Ĺch historick√Ĺch miest sa dozvieme zauj√≠mavosti o najstarŇ°√≠ch budov√°ch ako portugalsk√° pevnosŇ• „A Formosa“ (Porta De Santiago), chr√°m Cheng Hoon Teng, kostol sv. Petra a star√© mesto Bandar Hilir. Prezrieme si zr√ļcaninu kostola sv√§t√©ho Pavla, ktor√Ĺ je lemovan√Ĺ holandsk√Ĺmi n√°hrobn√Ĺmi kameŇąmi zo 17. storońćia, kde bol kedysi pochovan√Ĺ sv√§t√Ĺ FrantiŇ°ek Xavier a ńćerven√© n√°mestie s holandsk√Ĺmi ruŇĺov√Ĺmi administrat√≠vnymi budovami. Na obed sa zastav√≠me v typickej reŇ°taur√°cii Melaka (mimo cenu) a nakoniec sa poprech√°dzame po ulici Jonker Street, ktor√° je obklopen√° obchodn√Ĺmi domami, kde si m√īŇĺeme nak√ļpiŇ• staroŇĺitnosti a ktor√° sa konńć√≠ pri brehoch rieky Malacca. N√°sledne sa vr√°time sp√§Ň• do KL. Nocńĺah v¬†Kuala Lumpur.

4. deŇą ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Kuala Lumpur – Langkawi (R)

Po raŇąajk√°ch v hoteli vyraz√≠me na podrobn√ļ prehliadku star√©ho a nov√©ho mesta. Zańćneme tam, kde sa zańćala p√≠saŇ• jeho hist√≥ria, na s√ļtoku dvoch riek. NavŇ°t√≠vime Kr√°ńĺovsk√Ĺ pal√°c, N√°rodn√© m√ļzeum, N√°rodn√Ĺ pam√§tn√≠k, uvid√≠me √ļŇĺasn√© budovy na N√°mest√≠ nez√°vislosti a budovu stanice v maurskom slohu. Mestu dominuje n√°mestie Merdeka, telev√≠zna veŇĺa, z ktorej je √ļŇĺasn√Ĺ v√Ĺhńĺad na cel√© mesto a jeho ikonu, dvojicu mrakodrapov, patriacich ropnej spolońćnosti Petronas. N√°sledne odch√°dzame na letisko a¬†prelet√≠me do Langkawi. Po pr√≠chode do Langkawi n√°s ńćak√° transfer do hotela.

5.-9. deŇą ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Langkawi (R)

Pobyt na ostrove Lankawi vo vybranom¬†rezorte, kde str√°vime nasleduj√ļce dni len oddychom a¬†Ň°norchlovan√≠m v¬†mori. Urob√≠te si aj pot√°pańćsk√Ĺ kurz ?

10. deŇą ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Langkawi ‚Äď Singapur (R)

Po raŇąajk√°ch sa odhl√°sime z¬†hotela, presunieme na letisko a¬†prelet√≠me do Singapuru. Veńćer n√°s ńćak√° nońćn√© safari. Night Safari je prv√Ĺm svetov√Ĺm pr√≠rodn√Ĺm parkom vyuŇĺ√≠van√Ĺm na pozorovanie ‚Äěnońćn√Ĺch‚Äú¬† zvierat. Prehliadka n√°s zavedie cez 7 geografick√Ĺch z√≥n sveta, od drsn√Ĺch Him√°lajsk√Ĺch pohor√≠ aŇĺ po baŇĺinat√© brehy √Āzijsk√©ho rieńćneho lesa. Presk√ļmame aj turistick√© chodn√≠ńćky, aby sme videli aj zvierat√°, ktor√© nie s√ļ viditeńĺn√© z cesty. Vyd√°te sa aj na cestu po ‚ÄěLeopardovej‚Äú ceste, kde budete maŇ• moŇĺnosŇ• pozorovaŇ• kr√°snych leopardov alebo levov?. ŇĹiadna n√°vŇ°teva Night Safari nie je √ļpln√° bez sledovania ‚ÄěThumbuakar Performance‚Äú. S√ļbor domorod√Ĺch bojovn√≠kov n√°m uk√°Ňĺu svoje ohniv√© k√ļsky. A¬†nakoniec si nenech√°me ujsŇ• nońćn√ļ show. T√°to veńĺmi z√°bavn√° a interakt√≠vna 20-min√ļtov√° show vyzdvihuje prirodzen√© schopnosti niektor√Ĺch z najzauj√≠mavejŇ°√≠ch nońćn√Ĺch zvierat. Je to dobrodruŇĺstvo v pr√≠rode, na ktor√© nikdy nezabudneme.

11.-12.deŇą ¬† ¬† ¬† ¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Singapur¬† – ViedeŇą (R)

Dnes presk√ļmame hist√≥riu, kult√ļru a Ňĺivotn√Ĺ Ň°t√Ĺl multiradińćn√©ho Singapuru. Prv√° bude mal√° India – √ļtońćisko indickej kult√ļry a etnickej pr√≠sluŇ°nosti, ktor√© stelesŇąuje Ňĺiv√Ĺ a farebn√Ĺ pulz indickej komunity v Singapure.¬† N√°sledne sa presunieme do √ļstia rieky Singapur. Merlion, n√°rodn√° ikona predstavuj√ļca skromn√Ĺ zańćiatok Singapuru ako ryb√°rskej dediny sa nach√°dza pr√°ve tu. Prejdeme¬† okolo finanńćnej Ň°tvrti do ńć√≠nskej Ň°tvrte a¬†objav√≠me jej bohatstvo prostredn√≠ctvom starod√°vnych pr√≠behov. Singapursk√° najv√§ńćŇ°ia etnick√° skupina, ńĆ√≠Ňąania, sa tu usadila ako prv√° a napriek tomu priamo uprostred nej n√°jdeme jeden z najstarŇ°√≠ch a najmalebnejŇ°√≠ch hinduistick√Ĺch chr√°mov.

Predposlednou zast√°vkou bud√ļ Singapursk√© botanick√© z√°hrady, „zelen√© pńĺ√ļca“ mesta. Vychutn√°me si pokoj v tejto 52-hekt√°rskej z√°hrade, ktor√° sa nach√°dza v are√°li N√°rodnej Orchid Garden, kde m√īŇĺeme obdivovaŇ• Ň°irok√ļ a pestr√ļ paletu orchide√≠. N√°sledne sa presunieme do hotela. Poobede pokrańćujeme prehliadkou Sentosa Sunset. Vychutn√°me si panoramatick√Ĺ v√Ĺhńĺad na najruŇ°nejŇ°√≠ pr√≠stav na svete, n√°sledne sa presunieme lanovkou na ostrov Sentosa. Nevynech√°me ani jedno z najv√§ńćŇ°√≠ch akv√°ri√≠ na svete, ktor√© sa nach√°dza v Resorts World Sentosa, S.E.A. Aquarium ™, kde sa m√īŇĺeme ponoriŇ• do magick√©ho morsk√©ho sveta. ¬†Nie je lepŇ°√≠ sp√īsob, ako zakonńćiŇ• tento deŇą, ako absolvovaŇ• veńĺkolep√ļ nońćn√ļ show ‚ÄěWings of Time‚Äú. Na z√°ver show sa presunieme na letisko a¬†odlietame do Eur√≥py. Koniec programu.

Cena

1695 ‚ā¨

PODMIENKY

Celkov√° cena: 1 695 ‚ā¨ / osoba v dvojl√īŇĺkovej izbe*
Pr√≠platok za 1/1: 520 ‚ā¨

* cena z√°jazdu je platn√° pri min. stanovenom pońćte 10 os√īb a m√īŇĺe sa meniŇ• v z√°vislosti od cien leteniek a ńćasu rezerv√°cie.

CENA ZAHŇĒŇáA

 • Medzin√°rodn√ļ letenku ViedeŇą/Kuala Lumpur ‚Äď Singapur/ViedeŇą
 • Ubytovanie na 10 noci s¬†raŇąajkami
 • Pozn√°vac√≠ program s¬†miestnym sprievodcom a¬†slovensky superv√≠zorom
 • VŇ°etky transfery pońćas z√°jazdu
 • Stravu podńĺa itiner√°ra
 • Poistenie proti insolventnosti

CENA NEZAHŇĒŇáA

 • Letiskov√© poplatky
 • Miestne letenky Kuala Lumpur/Langkawi, Langkawi/Singapur (cca 200 ‚ā¨)
 • Stravu a¬†n√°poje nad r√°mec itiner√°ra
 • Vstupy
 • Osobn√© v√Ĺdavky
 • Cestovn√© poistenie a¬†poistenie storna z√°jazdu (3,40 ‚ā¨/osoba/deŇą).

UBYTOVANIE

 • Kuala Lumpur: Swiss Inn Hotel (3*)
 • Langkawi: Holiday Villa Beach Resort & Spa Langkawi (4*Izba Superior)
 • Singapup: Boss Hotel (3*)