Individu√°lna ponuka

M√°te vlastn√© poŇĺiadavky na z√°jazd?
Vytvor√≠me ho podńĺa VaŇ°ich predst√°v.

Vypracovaҕ ponuku

Maroko: KriŇĺovatka kult√ļr

Maroko

Termín: 15.-27.10.2018
Ubytovanie: hotely 4*
Strava: polpenzia
Program: poznávací

Program

15.-16.10.2018¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ViedeŇą ‚Äď Casablanca ‚Äď Rabat ¬†(R, V)

Odchod z Viedne a odlet do Maroka. Po polnoci n√°s v√≠ta Casablanca, kde sa presunieme na hotel a¬†ubytujeme. Na druh√Ĺ deŇą, po raŇąajk√°ch, si prezrieme meŇ°itu Hassana II ‚Äď najv√§ńćŇ°iu meŇ°itu na svete (zmest√≠ sa do nej aŇĺ 105 tis√≠c ńĺud√≠) a¬†jedinej v¬†Maroku, ktor√° je spr√≠stupnen√° aj nemoslimom. Nasleduje presun do mesta Rabat, hlavn√©ho mesta Maroka, kde navŇ°t√≠vime z√°hrady Oudayas, veŇĺu Hassan a¬†mauz√≥leum ako aj hradby Mechouar, ktor√© obklopuj√ļ kr√°ńĺovsk√Ĺ pal√°c. Noc v¬†Rabate.

17.10.2018¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Rabat ‚Äď Meknes – Fes (R, V)

R√°no sa presunieme do mesta Meknes, kde si prezrieme br√°nu Bab Mansour – jednu z najkrajŇ°√≠ch br√°n na svete, postaven√ļ na zańćiatku 18. storońćia a dokonńćen√ļ v roku 1732 Moulayom Abdallahom a ktor√° je vstupnou br√°nou do cis√°rskeho mesta Meknes. N√°sledne navŇ°t√≠vime Mauz√≥leum Moulaya Ismaila ‚Äď miesto jeho posledn√©ho odpońćinku a jedn√©ho z m√°la posv√§tn√Ĺch miest v Maroku otvoren√Ĺch pre nemoslimov, ktor√© bolo kompletne zrekonŇ°truovan√© v 50-tych rokoch kr√°ńĺom Mohamedom V. Presunieme sa k¬†najzn√°mejŇ°√≠m r√≠mskym ruinam – Volubilis – jedn√Ĺm z najzachovalejŇ°√≠ch r√≠mskych ru√≠n v Maroku nach√°dzaj√ļcich sa medzi cis√°rskymi mestami Fez a Meknes obklopen√© pŇ°enińćn√Ĺmi poliami. Pred kresŇ•anskou √©rou bol Volubilis povaŇĺovan√Ĺ za administrat√≠vne centrum kr√°ńĺovstva Mauret√°nie a tieŇĺ jedno z najodńĺahlejŇ°√≠ch miest v R√≠mskej r√≠Ň°i, nach√°dzaj√ļcej sa v ńŹalekom juhoz√°padnom regi√≥ne. Zastav√≠me sa aj v¬†meste Moulay Idriss Zerhoun, ktor√© sa nach√°dza severne od Meknes a je povaŇĺovan√© za najsv√§tejŇ°ie mesto Maroka. Pr√°ve sem priŇ°iel Moulay Idriss I v roku 789, priniesol n√°boŇĺenstvo islam a zańćal nov√ļ dynastiu. Okrem zaloŇĺenia mesta, pomenovan√©ho po Ňąom, zańćal aj v√Ĺstavbou mesta Fez, kde prenocujeme.

18.10.2018                          Fes (R, V)

Dnes n√°s ńćak√° celodenn√° prehliadka mesta Fes, hlavn√©ho mesta regi√≥nu Fas-Meknas, mesta s historickou a kult√ļrnou trad√≠ciou, ktor√© st√°le prekvapuje svojich n√°vŇ°tevn√≠kov. Po potulk√°ch mestom doslova prech√°dzate 1300 rokmi marock√©ho dedińćstva, ktor√©ho sa len ned√°vno dotkla globaliz√°cia a pr√≠liv turistov. Dokonca aj s t√Ĺmto vzostupom v oblasti cestovn√©ho ruchu, ńćaro mesta Fes st√°le trv√°. Okrem labyrintu Fes el-Bali existuj√ļ dve ńŹalŇ°ie ńćasti mesta: Fes el-Jdid („nov√° ńćasŇ• mesta“, ktor√° je st√°le niekońĺko sto rokov star√°) a Ville Nouvelle (postaven√° pod franc√ļzskym protektor√°tom v prvej polovici 20. storońćia). Aj keńŹ v√§ńćŇ°ina aktiv√≠t a zauj√≠mav√Ĺch miest pre turistov je v starom meste, mnoh√≠ cestovatelia sa ocitn√ļ aj v meste Fes el-Jdid, aby navŇ°t√≠vili Ňĺidovsk√ļ Ň°tvrŇ•, Batha m√ļzeum a prech√°dzali sa v z√°hrade Jnane Sbilu.

19.10.2018¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Fes ‚Äď Midelt – Erfoud¬† (R, V)

R√°no sa presunieme cez mesto Imouzzer du Kandar, ktor√© postavili franc√ļzske √ļrady na zańćiatku 20. storońćia a boli navrhnut√© ako menŇ°ia verzia mesta Ifrane a Berber village, zn√°mu svojimi rezb√°rskymi remeseln√≠kmi do mesta Midelt, kde si vychutn√°me obed. N√°sledne sa cez kaŇąony Zis dostaneme aŇĺ do mesta Erfoud, kde prenocujeme.

20.10.2018                          Erfoud РMerzouga (R, V)

R√°no si odd√Ĺchneme po n√°rońćnom predch√°dzaj√ļcom dni a¬†n√°sledne sa na ter√©nnych aut√°ch presunieme do mesta Merzouga, kde si uŇĺijeme z√°pad a¬†v√Ĺchod slnka nad piesońćn√Ĺmi dunami. Neuveriteńĺn√Ĺ z√°Ňĺitok priamo v¬†srdci p√ļŇ°te.

21.10.2018¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Merzouga ‚Äď Erfoud – Tinghir (R, V)

R√°no odch√°dzame cez Erfoud do oblasti Tinghir obdivovaŇ• kaŇąony Todrha, kde si vychutn√°me obed a vońĺn√Ĺ ńćas na prech√°dzku po okolit√Ĺch roklin√°ch, vychutn√°me si pohńĺad na rieku a kr√°sne v√Ĺhńĺady. N√°sledne sa presunieme do hotela v meste Tinghir, kde prenocujeme.

22.10.2018                          Tinghir РBoumalne РOuarzazate (R, V)

R√°no opust√≠me hotel a¬†cez √ļdolie Gorges a Boumale pr√≠deme do Kalaat M‚Äôgouna. Toto mesto v √ļdol√≠ Dades je zn√°me svojimi ruŇĺami. Kalaat M’gouna znamen√° √ödolie ruŇĺ√≠ a samotn√© mesto je pomenovan√© podńĺa neńŹalekej hory Mounoun. Pr√≠chod do Ouarzazate a n√°vŇ°teva jej hlavn√Ĺch Kasbahov. Veńćera a nocńĺah v naŇ°om hoteli v¬†Ouarzazate.

23.10.2018¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ouarzazate – MarakeŇ° (R,V)

Po raŇąajk√°ch v hoteli sa presunieme do Ait Benhadou Kasbah 30 km od Ouarzazate. Jedn√° sa o najv√ĹraznejŇ°iu pevnosŇ• na juhu Maroka, ktor√° je popul√°rna a¬†vyuŇĺ√≠van√° pri nat√°ńćan√≠ mnoh√Ĺch filmoch, napr√≠klad filmu „Lawrence of Arabia“. Opevnen√° dedina A√Įt Benhaddou bola zaraden√° do zoznamu UNESCO a¬†je povaŇĺovan√° za jednu z najkrajŇ°√≠ch ded√≠n tohto druhu v Maroku. V s√ļńćasnosti prebieha program obnovy, ktor√Ĺ m√° podporiŇ• repopul√°ciu dediny, ktor√° je v s√ļńćasnosti ob√Ĺvan√° iba piatimi rodinami. Presunieme sa do MarakeŇ°u, cez dlh√ļ horsk√ļ cestu a Tiz√≠nsk√Ĺ tichsk√Ĺ priesmyk, najvyŇ°Ň°√≠ priechod v¬†Maroku, kde sa naveńćeriame a¬†ubytujeme v¬†hoteli.

24.10.2018¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† MarakeŇ° (R, V)

Dnes n√°s ńćak√° celodenn√° prehliadka mesta MarakeŇ°, druh√©ho najstarŇ°ieho cis√°rskeho mesta a „Perly juhu“, zaloŇĺen√©ho koncom 11. storońćia na √ļp√§t√≠ pohoria Atlas. NavŇ°t√≠vime sl√°vny Bahia Palace, Z√°hrady Menara a meŇ°itu Koutoubia. N√°sledne pokrańćujeme prehliadkou miestnych s√ļk a sl√°vneho n√°mestia Jemaa El Fna. Veńćera a nocńĺah v hoteli.

25.10.2018¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† MarakeŇ° – Essaouira (R, V)

RaŇąajky a odchod do Essaouiry. Essaouira alebo Star√Ĺ Mogador je mesto, ktor√© n√°m pripom√≠na ńćas, keńŹ ҆panielsko, Portugalsko a Anglicko bojovali o udrŇĺanie kontroly nad jeho pobreŇĺ√≠m. Je to typicky portugalsk√Ĺ pr√≠stav s kr√°snymi vzorkami maursk√©ho a portugalsk√©ho umenia. Essaouira je zn√°ma svojimi umelcami, ktor√≠ pracuj√ļ s¬†drevom thuja, navŇ°t√≠vime strieborn√Ĺ trh, umeleck√ļ gal√©riu a¬†pr√≠stav. V meste Essaouire natońćil Orson Welles svoj film Othello. Veńćera a nocńĺah v hoteli.

26.-27.10.2018¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Essaouira ‚Äď Safi – El Jadida – Casablanca ‚Äď ViedeŇą (R,V)

Po raŇąajk√°ch sa presunieme do Safi, jedn√©ho z najstarŇ°√≠ch africk√Ĺch pr√≠stavov za hranicami Gibralt√°ru. Prezrieme si pozostatky portugalsk√©ho z√°mku, trh hrnńćiarstva (ide√°lne miesto na n√°kup suven√≠rov) a budeme pokrańćovaŇ• k pobreŇĺn√©mu letovisku Oualidia, zn√°memu svojou farmou ustr√≠c. V popoludŇąajŇ°√≠ch hodin√°ch sa presunieme do pl√°Ňĺov√©ho letoviska El Jadida (kedysi naz√Ĺvan√©ho portugalsk√Ĺm „Mazaganom“), odtiańĺ na veńćeru a¬†na letisko, kde po polnoci odlietame do Viedne. Koniec programu.

Cena

1590 ‚ā¨

PODMIENKY

Celkov√° cena: 1 590 ‚ā¨ / osoba v dvojl√īŇĺkovej izbe*
Pr√≠platok za 1/1: 385 ‚ā¨

* cena z√°jazdu je platn√° pri min. stanovenom pońćte 10 os√īb a m√īŇĺe sa meniŇ• v z√°vislosti od cien leteniek a ńćasu rezerv√°cie.

CENA ZAHŇĒŇáA

 • Medzin√°rodn√ļ letenku ViedeŇą/Casablanca/ViedeŇą
 • Ubytovanie na 11 noc√≠ v¬†kvalitn√Ĺch 4* hoteloch s¬†raŇąajkami
 • Stravu podńĺa itiner√°ra (R-raŇąajky, O-obed, V-veńćera)
 • Vn√ļtroŇ°t√°tne transfery klimatizovan√Ĺm minibusom
 • Pozn√°vac√≠ program s miestnym anglicky hovoriacim sprievodcom a¬†slovensk√Ĺm superv√≠zorom
 • Vstupy do atrakci√≠ a¬†pamiatok
 • Poistenie proti insolventnosti

CENA NEZAHŇĒŇáA

 • Letiskov√© poplatky (395 ‚ā¨)
 • Stravu nad r√°mec itiner√°ra
 • Cestovn√© poistenie (3,40‚ā¨ osoba/deŇą)
 • Osobn√© v√Ĺdavky

Ubytovanie (m√īŇĺe sa zmeniŇ• na in√© v¬†rovnakej kateg√≥rii ubytovania):

 • CASABLANCA/RYAD MOGADOR MARIN
 • RABAT/CHELLAH
 • FES/TGHAT
 • ERFOUD /PALM‚ÄôS
 • MERZOUGA/PELMERAS Y DUNAS
 • TINGHIR/KASBAHI
 • OUARZAZATE/KENZI AZGHOR
 • MARRAKECH/PALM MENARA
 • ESSAOUIRA/MIRAMAR

Letenka:

Lufthansa

 • LH 1243 15OCT VIE FRA¬†¬†¬†¬† 1910¬† 2035
 • LH 1330 15OCT FRA CMN¬† 2205 #0035
 • LH 1331 27OCT CMN FRA¬† 0130¬† 0550
 • LH 1232 27OCT FRA VIE¬†¬†¬†¬† 0650¬† 0810

Prihl√°Ň°ka

Na z√°jazd sa m√īŇĺete prihl√°siŇ• na naŇ°ej e-mailovej adrese: rezervacia@wanderer.sk, pr√≠padne n√°s m√īŇĺete kontaktovaŇ• na telef√≥nnych ńć√≠slach: 0905 947 833 alebo 0903 956 414.